Autor textu: Archív
09.02.2013

Pred 150 rokmi boli vydané Hollého Spisy básnické

Toto dielo si zasluhuje pozornosť nielen z literárneho, ale aj z historického hľadiska.

Nové Zámky 9. februára (TASR)

1000. výročie osláv príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie bolo roku 1863 oslávené vznikom Matice Slovenskej a mnohými ďaľšími kultúrno-spoločensko-literárnymi podujatiami, ku ktorým prispelo i vydanie diela Jána Hollého, Spisy Básnické.

Vydavateľom diela bol slovenský národný buditeĺ, katolícky kňaz, vydavateľ, spisovateľ, zveľaďovateľ a ochranca kultúrnych pamiatok Jozef Karol Viktorin (Zavar, 1822 – Budín, 1874).

Túto skutočnosť uvádza na prvých stranách knihy vydavateľ: Pamiatke 1000 ročnej slávnosti blahonosného príchodu Cyrilla a Methoda do krajín slovenských roku 1863 odbavovanej posväcuje vydavateľ.

V I. prvej kapitole si môžeme prečítať Hollého životopis .

Tu popisuje Viktorin aj svoju návštevu u Jána Hollého z jesene 1847: „V posledných rokoch života, aspoň z jesene 1847, keď som ho navštívil, bol už celkom oslepnutý. V malej, tmavej, chatrným náradím zaopatrenej izbici v posteli chudobnou perinkou zakrytého, osamoteného našiel som velebného starečka. Tvár jeho patrne vyjasnila sa, keď som mu hlbokú polonu, jakožto slavnému patriarchovi slovenskému, i v mene iných Slovákov vyrídil, a o nejnovejších literárnych pohyboch slovenských, o ktorých len čiastočnú vedomosť mal, vypravoval. Neviem, zdaliž náhodou alebo zvestovaním radostných zpráv tehndejšího literárneho života slovenského spôsobeno, dosť na tom: lámanie údov jeho na ten čas prestalo, a on bol v stave posteľ opustiť a so mnou sem i tam prechádzať sa po izbe svojej. Celý deň som uňhoztrávil., a keď som sa pod večer domov odobieral, daroval mi niekoľko spisov básní českých, menovite básne Šnaidrove …“ . ( 1 )

V II. časti diela nesúcej názov Hollého pomník popisuje Viktorin organizačné práce pri zabezpečovaní pomníka Jánovi Hollému, ktoré začali v apríli 1850.

Slávnostné odhalnie pomníka sa konalo na Dobrej vode 11. mája 1854 za účasti slovenských národovcov oboch konfesií. Výsledok - príprava pomníka financovaného z celonárodnej zbierky, sa stal symbolom zjednotenia národovcov, o čom svedčia aj verše ľudovíta Štúra, ktoré boli spievané pri Hollého hrobe.

V III. časti diela je zverejnený prehľad Hollého spisov, ktorý spracoval Jozef Karol Viktorin.

Vo vlastnom obsahu Spisov básnických od strany tri po stranu 60 je zverejnená báseň v 12 spevoch Svätopluk. V ďaľších častiach diela si prečítame Cyrillo – Methodiádu skladajúcu sa zo šiestich spevov - báseň Sláv, Selanky, Žalospevy a ďaľšie Hollého básne zaradené do kapitoly Básne rozmanité.

Toto dielo si zasluhuje našu pozornosť nielen z literárneho, ale aj z historického hľadiska. Je oslavou dvoch veľkých synov nášho národa – Jozefa Karola Viktorina , ktorý dielo vydal popri svojich ďaľších aktivitách medzi ktoré patrila i práca vo výbore Matice slovenskej kde bol pokladníkom …. a takisto spoznávame život a dielo básnika, kňaza, národného buditeľa Jána Hollého.

Použitá literatúra: („ Ctitelé přátelé kněze Jana Hollého již delší čas o to se snažili, aby v Pánu zesnulém pěvci tomu národnímu pomník postaven byl v Dobré Vodě, městečku hornonitranské stolice, kdežto pohřben jest. Sestevil se tedy výbor pro vystavení pomníku Janu Hollému, kterýžto jak Slovenské noviny oznamují, nyní od c.kr. místodržitelství také již potvrzen jest Členové výboru jsou pp.: Dr.Ondřej Radlinský, redaktor vestníka vlády zemské, spolusprávce výboru; Jan Palárik redaktori „ Katolíckych Novin,“ kaplan Terezinský v Pešti, a Jan Zimány, lékař v Pešti. Od nich podepsáno jest znení, s nemžto láskavému účasenství vyzývají a žádají, aby sbírky pro jmenovaný pomník již učinené, aneb pakliby ještě i nyní některí z národovcu slovenských peněžitými příspevky k tomuto národnímu podniknutí chtěli nápomocní býti – aby příspevky takové nejdéle do konce měsíce července července t.r. Výboru zaslali sobě neobtěžovali, a sice do pevnosti Budína ( do čísla 55 v panské ulici ) k správci výboru, k panu Dr. Ondřejovi Radlinskému. Kto by výboru nějaké osobní náhledy chtěl sďeliti, ten ať dopis svuj zašle k zapisovateli výboru, k panu J. K. Viktorinovi, do Starého Budína.“ ( In.: LUMÍR, Beletristický Týdeník,1853,s.644. )

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Medzinárodný deň afrického dieťaťa
· Deň otcov
· V období od 16. do 30. júna 2019 sa uskutoční riadny termín záverečných skúšok na stredných odborných školách
· Majstrovská Slovenska doma vyrobených detských kár Bardejov, Komenského ulica
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131