Autor textu: Archív
03.04.2013

Aj stredoveké legendy môžu byť pre deti príťažlivé

Môže sa na prvý pohľad zdať, že legendy sú pre piatakov náročné a hlavne časovo veľmi vzdialené. Opak však môže byť pravdou. Stačí použiť také metódy, ktoré ich dokážu správne motivovať.

Liptovská Osada 3. apríla (SkolskyServis.sk)

V dnešnom príspevku opíšem taký model vyučovacej hodiny, na ktorej môžeme využívať internet, počítače a niekoľko aktivít, ktoré sú súčasťou tvorivej dramatiky a tvorivého písania.

Ročník: piaty

Tematický celok - literatúra: Legendy

Téma: Kliment: Život Konštantína

Medzipredmetové vzťahy: dejepis, informatika, výtvarná výchova

Pomôcky: Jarmila Krajčovičová, Jela Krajčovičová - Literárna výchova pre 5. ročník, interaktívna tabuľa, internet, PC, pracovné listy, slovníky

Formy a metódy: E-U-R, STOP technika, práca s fotografiami, dramatizácia, IKT – PowerPoint, čítanie s porozumením, jednota troch zložiek (sloh, slovenský jazyk, literárna výchova), ilustrácia, tvorba nadpisov, tvorba vlastných textov

1. Evokácia

Žiakom ukážeme fotografiu Cyrila (Konštantína) a Metoda. Voľne rozprávajú, čo si myslia, kto sa na fotografii asi nachádza. Niektorí ich budú možno poznať a spomenú si aj na reálne skutočnosti zo života, niektorí si budú len vymýšľať informácie podľa fotografií. Učiteľ zatiaľ nepovie, aká je pravda, len vyzve žiakov, aby dávali dobrý pozor na hodine, lebo práve dnes sa veľa vecí hlavne o Konštantínovi dozvedia.

2. Uvedomenie si významu

Pri čítaní textu využijeme stop techniku. Text žiaci čítajú po častiach a využívajú tabuľku predpovedí.

Čo by sa mohlo stať? Čo sa naozaj stalo?

Takýmto spôsobom sú žiaci viac vtiahnutí do deja, majú zvýšenú sústredenosť, pretože sledujú, či sa ich predpovede zhodujú, resp. nezhodujú s realitou uvedenou v ukážke.

Po zoznámení s textom žiakov rozdelíme do skupín. Každá skupina bude vykonávať iné činnosti, v ktorých využívame tvorivé písanie, prvky tvorivej dramatiky, IKT, prepojenie na sloh a slovenský jazyk. Pripravíme tiež pracovný list zameraný na čítanie s porozumením.

1. skupina: Využíva techniky tvorivej dramatiky

Žiaci urobia dramatizáciu tej časti v úryvku, kde Konštantín hovorí o sne so Sofiou.

Na tabuľu tiež nakreslia svoju predstavu Sofie. Ak im zostane čas, môžu napísať denník v mene Konštantína.

2. skupina: Využíva techniky tvorivého písania

a) Vymyslite tri nové nadpisy.

b) Vymyslite nejakú udalosť, ktorá sa mohla stať Konštantínovi v detstve.

c) Vymyslite básničku o Konštantínovi. Môže byť aj cinquain – päťveršie. Z možností si vyberieme tie, ktoré sú vhodné pre triedu, v ktorej učíme.

3. skupina: Využíva informačno-komunikačné technológie

a ) Na stránkach www.osobnosti.sk alebo www.wikipédia.sk nájdite päť údajov

o živote Konštantína. Nájdite aj vhodné fotografie, informujte spolužiakov aj

o krajine, v ktorej sa Konštantín narodil.

b) Vytvorte v MS PowerPointe prezentáciu o Konštantínovi.

Žiaci si vyberú jednu z možností a pri prezentácii svojich zistení využijú

interaktívnu tabuľu.

4. skupina: Vypracuje pracovný list zameraný na čítanie s porozumením

a.) Vyhľadajte v úryvku slová, ktoré sa v súčasnom jazyku vyskytujú zriedkavo a potom ich nahraďte slovami zo súčasného slovníka. Pri práci pracujú s týmito slovníkmi: Slovník cudzích slov, Krátky frazeologický slovník, Krátky slovník slov. jazyka.

b.) Ktorá z možností vysvetľuje spojenie – Vhĺbil sa tak síce do zmyslu mnohých rečí a získal rozsiahle vedomosti, ale keďže nemohol pochopiť hĺbku, upadol do veľkého zármutku.

A. Vhĺbil sa do významu mnohých rečí a získal rozsiahle vedomosti, ale keďže nemohol pochopiť ich podstatu, veľmi sa nahneval.

B. Vhĺbil sa do významu mnohých rečí a získal rozsiahle vedomosti, ale keďže nemohol pochopiť ich podstatu, bol veľmi smutný.

C. Vhĺbil sa do významu mnohých rečí, ale nezískal rozsiahle vedomosti, a tak nemohol pochopiť ich podstatu, bol veľmi smutný.

c.) Prečo dielo Život Konštantína patrí medzi legendy? Nájdite v Poetickom slovníku vysvetlenie pojmu LEGENDA.

d.) Zistite v Malom synonymickom slovníku, ktorými slovami môžeme nahradiť slovo milosrdenstvo.

e.) Úryvok je báseň? (Správne znenie zakrúžkujte) ÁNO NIE

f.) Spojte navzájom dvojice slov, spojenia, ktoré významovo spolu súvisia:

( Pomôcka: www.wikipedia.sk)

Konštantín staroslovienčina

Šalamún múdrosť

Boh Solún

Sofia spasenie

Veľká Morava kráľ

5. skupina: Vypracuje pracovný list zameraný na jednotu troch zložiek (slovenský jazyk – sloh – literatúra)

a) Nájdite v úryvku Život Konštantína 3 podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru CHLAP!

b) Doplňte vhodný vzor!

Múdrosť –

Boh –

Sen –

Otec –

Modlitba-

c) Napíšte k slovám antonymá!

Milá –

Odniesol –

Múdrosť-

Smútok –

d. ) Podčiarknite vo vete prídavné mená!

„Bože otcov našich a Pane milosrdný, ktorý si slovom všetko stvoril a vo svojej preveľkej múdrosti si stvoril človeka, aby vládol nad tvorstvom tebou stvoreným, daj mi múdrosť, ktorá je pri tvojom tróne, aby som – poznajúc, čo ti je milé – dosiahol spasenie.“

e.) Skúste vetu preštylizovať!

Keď ho dali učiť sa knihám, vynikal v učení nad všetkými žiakmi pamäťou a neobyčajnou bystrosťou, až sa všetci čudovali.

g.) Podľa portrétu urobte stručný opis Konštantína!

3. Reflexia

V tejto časti hodiny sa jednotlivé skupiny prezentujú pred triedou. Žiaci spolu s učiteľom zhrnú všetky nové informácie, ktoré sa dozvedeli o Konštantínovi. Napíšu si stručné poznámky. Učiteľ vyhodnotí najaktívnejších žiakov. Ak zostane čas, žiaci sa môžu navzájom hodnotiť a tiež môžeme uskutočniť sebahodnotenie. Prácu v jednotlivých skupinách je dobré striedať, aby si všetci žiaci v triede zvykli na rôzne činnosti súvisiace s prácou s textom.

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň utečencov
· Vernisáž Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy Výstava potrvá do 28. júla. Bratislava, Bibiana, Galéria Dušana Rolla, Panská 41, 16.00
· Podpísanie Memoranda o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela predstavenie novej služby tlmočenia do posunkovej reči pre nepočujúcich. Memoranum podpíše rektor univerzity Vladimír Hiadlovský, predseda BBSK Ján Lunter a riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Ga
· Záverečné praktické skúšky žiakov duálneho vzdelávaniaTextZvuk Jasná, Demänovská dolina, reštaurácia Von Roll Luková, 11.00 h
· TK Bibiany - Medzinárodného domu umenia pre deti Téma: Otvorenie výstavy Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy. Vernisáž bude o 16.00 h v Galérii Dušana Rolla. Výstava potrvá do 28. júla. Bratislava, Bibiana, zasadačka, Panská 41, 10.00 h
· Plavecká súťaž žiakov základných škôl Bratislava, kúpalisko Rosnička, Dúbravka, 09.30
· Veľké finále Olománie Slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka Olománie. Bratislava, Primaciálne námestie, 09.30 h
· Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl Animofest 2019 Bratislava, SSUŠ animovanej tvorby, športová hala
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131