Autor textu: Archív
08.04.2013

Ako zaujať deviatakov po prijatí na stredné školy?

Dôležité je hlavne to, aby žiaci cítili, že to, čo robia, má veľký zmysel nielen pre nich, ale hlavne pre tých ostatných.

Liptovská Osada 8. apríla (SkolskyServis.SK)

Určite všetci učitelia veľmi dobre poznajú situáciu po monitoroch, resp. po prijímacích skúškach, keď deviataci zrazu strácajú chuť pracovať a pocit úspechu z prijatia na stredné školy im prerastá cez hlavy tak, že je čoraz ťažšie ich motivovať pre akúkoľvek prácu.

V mojom príspevku vám ponúkam niekoľko aktivít, pomocou ktorých môžeme na hodinách slovenského jazyka a literatúry zaujať žiakov tak, že si učivo nenásilne nielen opakujú, ale zároveň majú pocit, že robia niečo užitočné aj pre iných, napríklad pre mladších spolužiakov.

Literárne nástenky

Deviataci by už mali mať prečítaných niekoľko kníh, a preto by im nemalo robiť problém vyjadrovať svoj názor na ne. Veľmi dobrou formou ako sa verejne prezentovať je aj tvorba násteniek o prečítaných knihách. Nástenka by mali byť umiestnená na dostupnom mieste na chodbe školy. Jej zameranie môže byť rôzne, podľa toho, akú tému si žiaci vyberú. Napríklad: kniha, ktorá ma najviac ovplyvnila, kniha, ku ktorej sa rád(rada)vraciam, kniha, ktorá ma rozosmiala a podobne. Žiaci môžu postupovať tak, že napíšu napríklad v MS Worde stručný obsah knihy, ďalej k tomu pripoja svoj názor, v ktorom vysvetlia dôvod výberu knihy podľa témy, môžu nakresliť ilustráciu ku knihe, navrhnúť obálku, záložku, navrhnúť reklamu na predaj knihy a podobne. Potom môžu umiestniť k nástenke nejakú schránku, do ktorej žiaci školy vhadzujú svoje postrehy a názory o tom, ktorá kniha ich najviac zaujala a ktorú z ponúkaných kníh by si radi prečítali a prečo. Podľa tohto vidíme, že deviataci nástenku pripravia s pocitom, že bude motivovať aj mladších spolužiakov a popri tom si aj mnoho vecí opakujú tvorivým spôsobom.

Tvorba prezentácií o autoroch

Súčasní žiaci veľmi radi pracujú na počítačoch a ich znalosti v oblasti IKT sú veľmi dobré, preto je vhodné zaradiť aktivity tohto druhu aj na hodiny slovenského jazyka a literatúry. Pri tejto práci môžeme postupovať tak, že každý žiak si vyberie jedného autora, ktorého si od začiatku školskej dochádzky najviac obľúbil a urobí o ňom prezentáciu v MS PowerPointe. Štruktúru prezentácie si učiteľ môže stanoviť podľa vlastných kritérií. Keď žiaci prezentáciu pripravia, na ďalších hodinách ostatných spolužiakov informujú o osobnosti, ktorú spracovali. Aby boli prezentácie využité aj mimo triedy, je dobré ich vložiť buď na webové stránky školy, alebo iné stránky na túto činnosť určené, a tak sa vlastne k nim môžu dostať aj iní žiaci z ďalších tried.

Knižný veľtrh

Jedným z podobných spôsobov ako propagovať zaujímavé knihy je aj knižný veľtrh. Ten môžeme pripraviť tak, že na chodbách rozmiestnime lavice. Pri každej lavici bude iná skupina žiakov, ktorá propaguje svoju knihu. Každá skupina si vymyslí svoj vlastný spôsob. Pri propagácii môžu využiť napríklad čítanie úryvkov z knihy, kreslenie plagátu, formou dramatizácie môžu zahrať reklamu na knihu, tiež formou dramatizácie alebo komentovanej pantomímy môžu zahrať ukážku z knihy, môžu zhudobniť známu báseň a zaspievať ju. Mladší žiaci sa posúvajú od jednej lavice k ďalšej, a tak sa v priebehu niekoľkých minút zoznámia s viacerými knihami. A keď je zo strany deviatakov propagácia dobre urobená, možno práve vďaka starším spolužiakom sa z tých mladších stanú ešte lepší čitatelia.

Literárne súťaže

Deviataci si veľmi radi pripravujú aj súťaže pre mladších spolužiakov. Môže to byť už tradičný literárny kvíz, ale môžu prísť aj s inými nápadmi. Napríklad môžu zorganizovať súťaž v písaní celotriednej básne. Každý žiak napíše jeden verš. Žiaci sa striedajú dovtedy, kým majú nápady. Báseň píšu na veľký papier, ktorý potom vystavia na viditeľnom mieste. Jednou z ďalších možností je aj tá, že známu báseň rozstrihajú na niekoľko častí a rozdajú žiakom do skupín. Vyhráva tá skupina, ktorá prvá báseň poskladá. Veľmi zaujímavá je pre žiakov aj súťaž v čítaní vlastných básní alebo príbehov. Aktivitu môžeme spríjemniť aj tým, že žiakom podávame čaj, všetci sedia v kruhu, v strede je ozdobená stolička alebo kreslo pre autora, v ktorom sa žiaci striedajú a čítajú svoje texty. V závere vyhodnotíme najlepších a odmeníme. Ďalšou alternatívou môže byť aj tvorba krížoviek a osemsmeroviek pre žiakov, ktoré sú zostavené z literárnych pojmov.

Dramatizácia textov

Niektorí deviataci veľmi radi dramatizujú texty. Ak máme v triede takýchto žiakov, môžeme im navrhnúť, aby pre mladších spolužiakov zdramatizovali nejakú rozprávku, povesť alebo pekný príbeh. Môžu si pripraviť aj dlhšie divadielko. Jednou z možností je aj komentovaná pantomíma, pri ktorej jeden žiak rozpráva dej a ostatní mlčky spomínaný dej znázorňujú. Pantomímy sa môžu urobiť aj formou hádaniek, to znamená, že si ich deviataci pripravia z viacerých diel a ostatní hádajú, z akých diel pantomímy boli. Tiež si môžu pripraviť zhudobnenie poézie, ktorú potom zaspievajú.

Televízne a rozhlasové vysielanie

Ak máte v triede žiakov, ktorí vedia pracovať s kamerou, môžete si nahrať akúkoľvek reláciu o spisovateľoch. Môže to byť dokumentárny film spojený napríklad s návštevou pamätnej izby alebo si žiaci napíšu vlastný scenár podľa úryvku, ktorý čítali na literatúre a môžu nahrať aj hraný film. Toto je mimoriadne tvorivá činnosť, lebo spája v sebe tvorbu scenárov, učenie sa textov naspamäť, nahrávanie filmu, jeho technické spracovanie a podobne. Ak nemáte podmienky na tvorbu filmu, môžete si na internete vytvoriť vlastné internetové rádio a môžete si pripraviť napríklad reláciu o autoroch. Aj tu žiaci musia nielen hľadať informácie o príslušnom autorovi, ale musia ich aj vhodne spracovať a naučiť sa ich vhodne čítať. Keď si uložíte reláciu do archívu, môžete ju aj v budúcnosti použiť pre iných žiakov ako učebnú pomôcku.

Poetický dom

Povieme deviatakom, aby si z papierových škatúľ postavili dom podľa vlastnej fantázie. Na ďalších vyučovacích hodinách potom môžu písať vlastné básne (motivovať ich môžeme hudbou, obrazmi a podobne). Kto nechce písať poéziu, môže napísať obsahy z obľúbených kníh alebo urobí ilustrácie ku knihám. Keď majú všetko pripravené, nalepia papiere na poetický dom a na voľné miesto dokreslia obrázky podľa vlastnej fantázie. Tento dom na konci školského roka môžu deviataci darovať napríklad prvákom, ktorí sa s takýmito hračkami ešte radi hrajú a zároveň, keď sa pustia do čítania textov na dome, nenásilným spôsobom si opakujú to, čo sa v prvom ročníku naučili.

Toto je len niekoľko z množstva možností, ktoré sa dajú zrealizovať po prijatí deviatakov na stredné školy. Keď si učiteľ vhodne skombinuje rozličné aktivity, prežije so svojimi žiakmi ešte celkom pekné chvíle do konca školského roka.

Dôležité je hlavne to, aby žiaci cítili, že to, čo robia, má veľký zmysel nielen pre nich, ale hlavne pre tých ostatných.

PaedDr. Jaroslava Koníčková

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň utečencov
· Vernisáž Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy Výstava potrvá do 28. júla. Bratislava, Bibiana, Galéria Dušana Rolla, Panská 41, 16.00
· Podpísanie Memoranda o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela predstavenie novej služby tlmočenia do posunkovej reči pre nepočujúcich. Memoranum podpíše rektor univerzity Vladimír Hiadlovský, predseda BBSK Ján Lunter a riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Ga
· Záverečné praktické skúšky žiakov duálneho vzdelávaniaTextZvuk Jasná, Demänovská dolina, reštaurácia Von Roll Luková, 11.00 h
· TK Bibiany - Medzinárodného domu umenia pre deti Téma: Otvorenie výstavy Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy. Vernisáž bude o 16.00 h v Galérii Dušana Rolla. Výstava potrvá do 28. júla. Bratislava, Bibiana, zasadačka, Panská 41, 10.00 h
· Plavecká súťaž žiakov základných škôl Bratislava, kúpalisko Rosnička, Dúbravka, 09.30
· Veľké finále Olománie Slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka Olománie. Bratislava, Primaciálne námestie, 09.30 h
· Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl Animofest 2019 Bratislava, SSUŠ animovanej tvorby, športová hala
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131