Autor textu: Archív
18.05.2017

Zameňme dva prsty za všetkých desať!

Ako získajú naše deti skutočne užitočné poznatky, ktoré aj využijú aj v bežnom živote?

Bratislava 18. mája (SkolskyServis.sk) - Faktom je, že budú čoraz viac závislé od techniky, od práce s informáciami na digitálnych zariadeniach a na internete.

Dnes už majú všetci žiaci slovenských škôl možnosť oboznámiť sa s počítačom. Ak na ňom začnú pracovať bez toho, že by sa naučili písať na klávesnici hmatovou metódou, výsledok bude asi taký, ako keby sme začiatočníka posadili ku klavíru a požadovali, aby zahral Smetanovu polku podľa predlohy.

Žiak, ktorý začne písať text na klávesnici počítača metódou "kto hľadá, nájde", t. j. dvoma alebo štyrmi prstami, vytvorí si nesprávny návyk, ktorý sa v budúcnosti len veľmi ťažko odnaučí. Pravdepodobne bude písať dvoma prstami po celý život a stane sa z neho málo efektívny pracovník.

Prečo je dôležité ovládať klávesnicu počítača všetkými desiatimi pre prax?

Ak niekto píše e-mail, odbornú správu, projekt na klávesnici počítači dvoma prstami dochádza súčasne k dvom škodám. V prvom rade ide o časovú stratu: keby písal hmatovou metódou všetkými desiatimi prstami aspoň priemernou rýchlosťou, ušetril by asi tretinu času. Keby sme túto tretinu vynásobili počtom správ napísaných za deň, za týždeň, za rok - dospeli by sme k úctyhodným číslam. Druhou nevýhodou je zvýšená námaha, neustále striedanie koncentrácie: pisateľ musí myslieť jednak na obsah správy, na zistené fakty, na predpokladané dôsledky, na ďalšie postupy a podobne, ale v toku jeho myslenia nastávajú pauzy, keď hľadá na klávesnici písmená, ktoré potrebuje na prenos myšlienok do počítača. Keby písal hmatovou metódou, prsty by sa pohybovali automaticky a myslel by len na obsah.

V rovnakej situácii sú pracovníci úradov na všetkých úrovniach, vedeckí pracovníci, lekári, učitelia, novinári, bankoví úradníci, právnici, obchodníci atď. Koľko času, peňazí i námahy by sa dalo ušetriť, možno iba ťažko vyčísliť. Pracovníkom všetkých kategórií, ktorí v praxi píšu na klávesnici počítača, sa mnohonásobne vyplatí, ak venujú trochu času nácviku písania na klávesnici všetkými desiatimi prstami.

Žiaci v našich školách vyžívajú počítače na hodinách informatiky už od tretieho ročníka základnej školy. Neskôr na vypracovanie projektov, referátov, nadobudnuté poznatky a zručnosti využijú aj vo voľnom čase. Aj napriek týmto požiadavkám sa naše deti v základnej škole neučia písať všetkými desiatimi prstami.

Je to však veľmi potrebné, uľahčuje to prácu a šetrí čas i oči. Hmatová metóda má oproti písaniu zrakovou kontrolou svoje prednosti. Striedavé sledovanie predlohy a prstov na klávesnici unavuje zrak, vyčerpáva psychicky a spomaľuje písanie. Pri vracaní zraku na predlohu žiaci často strácajú miesto a vznikajú typické chyby z prehliadnutia: vynechávanie, pridávanie alebo opakovanie slov alebo riadkov. Naopak dôsledné dodržiavanie hmatovej metódy im umožňuje sústrediť sa na text, písať uvoľnene, bez zbytočných pohybov. Nové hmaty sa tak rýchlejšie zautomatizujú, práca je presnejšia a rýchlejšia.

Desaťprstová hmatová metóda písania na klávesnici je metóda nemenná. Každú klávesu totiž obsluhuje jediný určitý prst ľavej alebo pravej ruky. Každý prst sa pohybuje zo základného postavenia stále rovnakou dráhou na iný kláves, ktorý stlačí a vracia sa do základnej polohy. Mojou úlohou je vypestovať u žiakov presný pohyb prstov po týchto klávesoch zo základnej polohy k novým nacvičovaným klávesom. Prstoklad je presná súvislosť určitého prsta s určitým klávesom, asi preto si moji žiaci tento predmet pomenovali Prstoklad.

Existuje viacero učebníc, kníh pre výučbu písania všetkými desiatimi prstami na klávesnici počítača. Ale výučba na počítači prostredníctvom špeciálneho programu ATF - All Ten Fingers je oveľa efektívnejšia, rýchlejšia a zábavnejšia.

Výučbový didaktický program program ATF bol učebnou pomôckou schválenou Ministerstvom školstva SR, bol zaradený do Edukačného balíka projektu INFOVEK a bol distribuovaný na mnohé školy podporované týmto projektom. Keďže učebné texty v programe boli písané pre žiakov obchodných akadémií, rozšírili sme s autorom programu výučbové texty aj pre žiakov základných škôl. Počítač zadáva úlohy, priebežne kontroluje a hodnotí výsledky odpisov žiakov. Je atraktívny a pre žiakov príťažlivý. Mne tento program uľahčuje prácu najmä v oblasti rutinných prác, ako je kontrola chýb, výpočet výsledkov, zadávanie nápravných cvičení a podobne.

Desaťprstovú hmatovú metódu a prácu s textom vyučujeme na našej škole už žiakov piateho ročníka základnej školy. Tieto deti sa učia veľmi rýchlo. Cvičenia sú od prvých lekcií pripravené tak, aby žiak nesledoval očami klávesnicu počítača.

Pomôcku má v zobrazenej klávesnici na monitore, na ktorej sa mu farebne zobrazuje poloha klávesu, ktorú má stlačiť. Dôraz kladiem na dôsledné zautomatizovanie pohybu prstov. Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov s klávesnicou – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce k nových podmieneným reflexom - väzbám správneho pohybu prstov na klávesnici a mozgu. Ja priebežne sledujem či percento chýb klesá a ako sa výkony žiakov postupne zlepšujú. Trvácnosť týchto zručnosti podporuje aj domáca príprava žiakov. Na hodinách písania textu na počítači s programom ATF je cieľom okrem osvojovania si správneho prstokladu aj vypestovanie správnych návykov – správne sedenie, držanie rúk, písanie hmatom, správna technika dotyku, správne riadkovanie, poriadok na stole s počítačom atď. Dôsledná kontrola a oprava žiakov je nevyhnutná, lebo ich nesprávne návyky sa neskoršie veľmi ťažko odstraňujú.

Program ATF zrozumiteľne a obsiahlo ponúka cvičenia vo forme lekcií na postupnú výučbu, vyhodnocuje všetky dosiahnuté výsledky žiakov. To veľmi dobre usmerní a umožní vylepšenie ich výkonov. Program je stabilný, variabilný a svojimi nekonečnými možnosťami a modifikáciami umožňuje dosiahnuť žiadaný efekt a prinúti žiakov k výučbe správneho prstokladu.

Výučba destaťprstovej hmatovej medódy pomocou tohto programu ATF je efektívna a rýchla. Program ATF má taktiež oproti konkurencii tú výhodu, že ju už schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Množstvo výučbových textov je možné do programu doplniť aj individuálne. Ak žiaci k výučbe pristupujú poctivo, naučia sa sa za jeden rok písať všetkými desiatimi prstami. Ako rýchlo a s akým počtom chýb, to už závisí len od ich vôle a šikovnosti. A tí žiaci, ktorí zvládnu záverečný odpis s nastavenými limitmi programu ATF sa môžu na konci školského roka preukázať aj certifikátom o úspešnom absolvovaní desaťprstovej hmatovej metódy.

Cieľové vedomosti a zručnosti žiaka základnej školy:

• ovládať desaťprstovú hmatovú metódu pri maximálnej presnosti písania,

• poznať význam jednotlivých kláves normalizovanej slovenskej klávesnice počítača a vedieť ju obsluhovať,

• poznať prostredie didaktického aplikačného softvéru ATF na výučbu desaťprstovej hmatovej metódy,

• dodržiavať zásady slovenského pravopisu a platné normy pri vyhotovovaní jednoduchých písomností a formálnej úprave textu s cieľom vytvoriť predpoklady pre uplatnenie zručnosti a znalostí v predmetoch využívajúcich počítač,

• ukladať produkt do súboru a orientovať sa v konkrétnej štruktúre priečinkov,

• používať konkrétne nástroje textového editora na tvorbu a úpravu textu,

• dbať na správne sedenie pri počítači - polohu tela, rúk a nôh,

• dodržiavať zásady ochrany zdravia pri práci s počítačom.

Vypestované osobnostné vlastnosti a schopnosti žiaka pri výučbe:

• dôslednosť a zodpovednosť pri riešení povinností,

• samostatnosť pri práci,

• manuálna zručnosť písania desiatimi prstami na klávesnici počítača,

• sebadisciplína.

Jednou z aktuálnych úloh nás učiteľov je zavádzanie nových informačných a komunikačných technológií do vzdelávania a ich využitie ako výdatného pomocníka. Skutočná počítačová gramotnosť, teda schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, sa ale preukazuje až v praxi. Ako učiteľka informatiky vidím, že práve nedostatočná klávesnicová gramotnosť žiakov spomaľuje tento proces. Chceme dosiahnuť, aby takmer každý občan bol informačne gramotný, mal prístup na internet a pociťoval výhody informačnej spoločnosti, ale bude klávesnicu obsluhovať iba dvoma prstami? Ak sa zavedie výučba písania na klávesnici desiatimi prstami edukačnou formou už od základných škôl, odmenou nám bude zvýšenie celkovej vzdelanosti, produktivity i skvalitnenie služieb. Je len na školách a učiteľoch, nakoľko bude vplyv IKT pozitívny a pomôže riešiť otázky skvalitňovania procesu vyučovania, učenia sa a prípravy žiakov na život v informačnej spoločnosti a na celoživotné vzdelávanie.

Naša mladá generácia by sa mala naučiť, keď si sadne ku klávesnici počítača, ovládať písmenové klávesy hmatovou metódou, t. j. písať text plynulo bez dívania sa na prsty. Ale odporúčam aj ostatným učiteľom, ktorí sa nestihli naučiť písať desiatimi prstami i pracovníkom z praxe počítačový program ATF - All Ten Fingers, ktorý im umožní zvládnuť hmatovú metódu prístupným, premysleným a prehľadným spôsobom. Vzdelávanie chápeme dnes ako kontinuálny proces, ktorý sa nekončí školskou dochádzkou, ale pokračuje po celý produktívny vek človeka, to platí aj pre nás učiteľov.

Vo svojej učiteľskej praxi používam informačné a komunikačné technológie už 25 rokov. Bola som pri tom, keď osobné počítače pomaly prichádzali do škôl. 9 rokov som učila informatiku a administratívu a korešpondenciu na obchodnej akadémii. Písacie stroje v predmete administratíva a korešpondencia sme postupne nahrádzali počítačmi a nadobudnuté zručnosti s klávesnicou žiaci potom ďalej zúročovali aj v iných predmetoch, kde využívali počítače.

V súčasnosti vyučujem informatiku na Spojenej škole (základná škola a gymnázium) a vidím, že bez praktickej zručnosti efektívne ovládať klávesnicu počítača sa už ani mladší žiaci nezaobídu.

Mnohí si pri písaní už vytvárajú nesprávne návyky a tie sa v budúcnosti ťažko odnaučia. Myslím si preto, že v dnešnej dobe je nielen dobré ovládanie počítača, ale aj desaťprstová hmatová metóda písania na klávesnici bežnou potrebou. Žiakom treba poskytnúť isté optimum znalostí, sprostredkovať im určitý objem vzdelania, zručnosti a návykov. A možno to bude práve počítačová gramotnosť spolu s klávesnicovou gramotnosťou, písaním všetkými desiatimi prstami, ktoré im umožnia štart do vlastnej tvorivej aktívnej činnosti.

Vyskúšajte si ako dlho budete odpisovať tento textík z programu ATF bez chýb.

Populárny český spisovateľ Rudolf Křesťan poukázal v jednom zo svojich fejtónov na zaujímavý fenomén doby – na "ťukanie" do klávesnice dvoma prstami. "Je to zaujímavý protiklad: masovo ubúdajú klasické písacie stroje a súčasne pribúdajú ľudia, ktorí potrebujú zvládnuť ťukanie na klávesnici," - píše. Ovládanie klávesnice sa stalo samozrejmosťou pri vykonávaní viacerých profesií. Ide predovšetkým o počítačové klávesnice, ale ako píše: "Sú tu aj ďalšie, s ktorými je radno klávesiť." Obratnosť prstov je stále viac cenená napríklad pri ťukaní do bankomatu alebo na klávesnici mobilného telefónu. Aj on začínal "ďatľovaním" dvoma prstami a dodnes nimi píše. Začínal systémom "kto hľadá, nájde" - a teraz už píše popamäti. Podľa odborníkov je schopnosť ovládať klávesnicu pri písaní dvoma prstami sotva tretinová. A preto tvrdí: "Každého z nás "dvojprsťákov" by to malo viesť k zamysleniu." V závere je kritický a optimistický zároveň. "Určite nie som sám, kto sa v kútiku duše hanbí za to, že ťuká dvoma prstami." Svojim druhom odkazuje: "Priatelia, keby náhodou niekedy došlo k únave tých našich dvoch statočných ťukačov, nepodliehajme zúfalstvu – v zálohe trpezlivo čaká osem úplne sviežich a čerstvých nástupcov!" A veru niet čo dodať.

Moji 12 roční žiaci to zvládli za: pod 10 minút.

12 roční absolventi prstokladu napísali:

Neodporúčala by som nikomu písať dvoma prstami, lebo to trvá veľmi dlho! Nikomu to neodporúčam, je to hlúposť. Neodporučila by som to, desiatimi prstami nemusím hľadať písmenká.

Podľa mňa je toto ten najlepší vek na začatie, pretože teraz sa učím najľahšie. Myslím si, že sme sa už v 3. ročníku mali začať učiť písať desiatimi prstami.

Teraz mi už prepisovanie na počítači ide oveľa rýchlejšie a stačí mi len rozmýšľať nad obsahom.

Týždenne sa pripravujem na hodinu prstokladu 10 – 20 minút.

Prečo by som odporučil ostatným kamarátom, aby sa učili písať na klávesnici počítača desiatimi prstami hmatovou metódou?

Pretože je to možnosť naučiť sa rýchlo písať na klávesnici, je to praktické. Aby sme vedeli písať rýchlo a efektívne, aby sme sa neunavili pri písaní dlhších textov. Aby písali rýchlejšie a správnejšie, aby sa za nich nemuseli hanbiť ich zamestnávatelia. Celkom sa to zíde pri veľa veciach. Lebo to využijeme v dospelosti v práci, prípadne v škole alebo aj v písaní emailov. Využijem to v písaní emailov, nemusím hľadať písmenká na klávesnici a moja mama hovorí, že je to veľmi dobré a aj ona sa to učila. Pretože to pomáha do mojej budúcnosti, v práci, na pohovoroch, aj v škole pri písaní na počítači. Ja by som prstoklad odporučil pretože som sa naučil o trochu rýchlejšie písať. Nie je to síce zábavná činnosť, ale v dospelosti sa mi to určite zíde. Pomáha to pri viacerých činnostiach a začne ťa to postupom času baviť.

Aké pravidlá považujem za dôležité pri cvičeniach prstokladu?

Nepozerať sa na ruky a správne sedieť. Dodržiavať samotný prstoklad a sústrediť sa.

Prečo sa potrebujem naučiť správne a rýchlo písať na klávesnici počítača?

Aby som bola múdrejšia, šikovnejšia, zručnejšia. Lebo vo vyšších ročníkoch budeme písať rôzne semináre a i. veci tohto typu na počítači a ak budeme písať rýchlosťou slimáka tak nám to bude trvať veľmi dlho. Pretože naša generácia bude pracovať veľmi s počítačmi a tak sa to hodí.

Kde využijem zručnosť písania na klávesnici vo svojom živote?

V práci, doma, proste všade. V robote, písaní si s kamarátmi.

Ako som spokojný/á s mojim výkonom v písaní desiatimi prstami.

Som veľmi spokojná s mojim výkonom v písaní desiatimi prstami. Nikdy nebudem spokojný, lebo stále je čo sa učiť. Chcem v prstoklade pokračovať aj po tomto roku a zlepšovať sa. S výučbou prstokladu som celkom spokojná, lebo dosahujem už rýchlosť a zároveň sa nemusím pozerať na ruky, ale stále je čo zlepšovať .

Ing. Darina Hechtová

učiteľka informatiky

Spojená škola

Základná škola a gymnázium

Tilgnerova 14

Bratislava

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· TK Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti ukončenia cezhraničného projektu UPJŠ a Eszterházy Károly University v Egri zaoberajúceho sa vytvorením geografickej databázy pre región Tokaj Veľká Tŕňa, spoločenská sála Ostrožovič, s. r. o., Nižná 23
· Slávnostné akademické zhromaždenie Rektor UK Marek Števček udelí najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. O 14.00 h bude uvedená pamätná strieborná zbe
· Svetový deň rybárstva
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131