Autor textu: Archív
03.01.2013

Vyučovanie ako dobrodružstvo

Deti sú dnes náročné. Neznášajú v škole nudu. Ako sa jej vyhnúť?

Liptovská Osada 3. januára (TASR)

Čo robiť preto, aby sa žiaci do školy tešili? Niekedy možno stačí, keď ich necháme vymýšľať, využívame ich tvorivosť, hravosť, internet, interaktívnu tabuľu, vhodné pracovné listy alebo pustíme zaujímavé video. A dobrodružstvo môže začať.

V piatom ročníku je na hodinách slovenského jazyka a literatúry venovaný dostatočný priestor rozprávkam.

V mojom príspevku ponúkam návrh takej vyučovacej hodiny, ktorá v sebe zahŕňa všetky spomínané atribúty.

Najprv necháme žiakov, aby sa zoznámili s textom, neskôr pracujú samostatne alebo spolu s učiteľom a využívajú pracovné listy. Jeden z pracovných listov je totožný aj s prezentáciou, ktorú môžeme použiť na interaktívnej tabuli. Výhoda tejto kombinácie spočíva v tom, že prezentácia s totožnými úlohami ponúka rýchlu spätnú väzbu pre žiaka. Druhý pracovný list je zase dobrý pomocník, ktorý sprevádza žiakov pri hľadaní informácií na internete.

Interaktívna tabuľa je výborná pomôcka i pri zoznamovaní žiakov so životom a dielom autora.

Môžeme použiť buď prezentácie v PowerPointe alebo videozáznamy, ktoré si už vedia šikovní žiaci aj sami pripraviť. Keď sa nám podarí na vyučovacej hodine použiť aspoň niekoľko zo spomínaných aktivít, vytvoríme tak pre žiakov dostatočné množstvo zaujímavých stimulov k tomu, aby boli aktívni, zvedaví a tiež tvoriví.

Poďme sa teda bližšie pozrieť, ako môže vyzerať moderná vyučovacia hodina, na ktorej sa žiaci zoznamujú so životom a dielom súčasného autora Ľubomíra Feldeka.

Ročník

: piaty

Téma

: Rozprávky

Učivo

: Ľubomír Feldek – Nepodpísaná rozprávka

Časová dotácia

: 2 hodiny

Cieľ

: Poznávací:

- žiak pozná podstatu rozprávky, vie ju definovať,

- pozná znaky rozprávky,

- vie rozdiel medzi autorskou, ľudovou, slovenskou, inonárodnou rozprávkou,

- vie odlíšiť prozaickú a básnickú rozprávku,

- pozná základné informácie o živote a diele slovenského autora Ľubomíra Feldeka.

Komunikačný:

- žiak pozná podstatu aktívneho počúvania,

- rozvíja svoje verbálne písomné zručnosti,

- žiak dokáže prezentovať vlastný text,

- žiak vie napísať kratší umelecký útvar - záver,

- dokáže hodnotiť texty,

- je schopný získať informácie z viacerých zdrojov,

- dokáže verejne vystupovať a prezentovať sa,

- pri ústnom prejave primerane uplatňuje paralingvistické javy.

Medzipredmetové vzťahy: informatická výchova, etická výchova, zemepis

Pomôcky: Literárna výchova pre 5. ročník (Jela Krajčovičová, Jana Krajčovičová), interaktívna tabuľa, internet, PC, pracovné listy.

METODICKÝ POSTUP

1. VYUČOCACIA HODINA

1. Úvodná časť

Evokácia

Učiteľ žiakom ukáže fotografiu Ľubomíra Feldeka. V priebehu troch minút napíšu svoju predstavu o tom, o čom asi písal. Prečítajú svoje názory.

2. Hlavná časť

Uvedomenie si významu

Povieme žiakom, aby si v tichosti prečítali úryvok z učebnice. Potom porovnajú obsah úryvku s vlastným názorom, ktorý napísali v úvode hodiny podľa autorovej fotografie. Oznámia výsledky svojich porovnaní. Učiteľ a žiaci sledujú, kto sa najviac priblížil k pravde. V ďalšej časti rozdáme žiakom pracovný list, ktorý si samostatne vypracujú. Potom vyvolávame žiakov k interaktívnej tabuli, na ktorú píšu správne odpovede do toho istého pracovného listu, ale urobeného v PowerPointe. Takto s nimi prekontrolujeme správne odpovede. V závere prvej vyučovacej hodiny pustíme deťom video o Ľubomírovi Feldekovi alebo využijeme prezentáciu v PowerPointe.

2. VYUČOVACIA HODINA

Na ďalšej hodine žiaci najprv prečítajú nové závery rozprávok, ktoré doma vymysleli. Učiteľ vyhodnotí najlepšie. Potom im rozdá pracovný list, ktorý je zameraný na vyhľadávanie informácií na internete. Pracujú s ním približne 20 minút. Po uplynutí času čítajú jednotlivé odpovede a navzájom si ich kontrolujú.

V závere zopakujeme so žiakmi základné pojmy súvisiace s rozprávkou a so životom a dielom Ľubomíra Feldeka.

Jaroslava Koníčková, ZŠ s MŠ Liptovská Osada

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň utečencov
· Vernisáž Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy Výstava potrvá do 28. júla. Bratislava, Bibiana, Galéria Dušana Rolla, Panská 41, 16.00
· Podpísanie Memoranda o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela predstavenie novej služby tlmočenia do posunkovej reči pre nepočujúcich. Memoranum podpíše rektor univerzity Vladimír Hiadlovský, predseda BBSK Ján Lunter a riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Ga
· Záverečné praktické skúšky žiakov duálneho vzdelávaniaTextZvuk Jasná, Demänovská dolina, reštaurácia Von Roll Luková, 11.00 h
· TK Bibiany - Medzinárodného domu umenia pre deti Téma: Otvorenie výstavy Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy. Vernisáž bude o 16.00 h v Galérii Dušana Rolla. Výstava potrvá do 28. júla. Bratislava, Bibiana, zasadačka, Panská 41, 10.00 h
· Plavecká súťaž žiakov základných škôl Bratislava, kúpalisko Rosnička, Dúbravka, 09.30
· Veľké finále Olománie Slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka Olománie. Bratislava, Primaciálne námestie, 09.30 h
· Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl Animofest 2019 Bratislava, SSUŠ animovanej tvorby, športová hala
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131