Autor textu: TASR
05.02.2019

Ako je to so slovesami napomáhame a pomáhame?

Jazyková poradňa pre malých i veľkých

Bratislava 5. februára (Skolske.sk)

Medzi dvojicami slovies, ktorým používatelia notoricky krížia väzbu, patrí popredné miesto pomáhaniu a napomáhaniu.  Druhé akoby mnohým znelo odbornejšie či dôležitejšie, a tak ho používajú namiesto „obyčajného“ pomáhať, pričom ignorujú, že napomáhame zásadne niečo alebo niekoho, nikdy niečomu alebo niekomu.

Dostavba jadrovej elektrárne Mochovce zamestnáva takmer 10 000 ľudí zo všetkých kútov krajiny, napomáha rastu hospodárstva a stabilizácii verejných financií. Viet tohto typu, kde sa napomáhať spája s nesprávnym datívom (komu, čomu) namiesto správneho akuzatívu (koho, čo) je v Korpuse slovenského jazyka väčšina. Len zriedka sa stretneme so správnou väzbou, v tomto prípade: dostavba elektrárne napomáha rast a stabilizáciu.

To isté sa týka výrokov: Včasnej diagnostike môže napomôcť každý človek prostredníctvom pravidelného testovania zraku pomocou Amslerovej mriežky. Po najlepšom výkone v jarnej časti zdolali domácich hráčov; napomohol tomu rýchly gól už v tretej minúte. Podľa ministra môže rýchlostná cesta napomôcť ďalšiemu rozvoju východného Slovenska. Rýchlemu šíreniu ochorenia napomáhajú zlé hygienické podmienky a intenzívne zrážky. Kresťanská rodina je špeciálnym znamením Kristovej prítomnosti a lásky a je povolaná obzvlášť a nenahraditeľne napomáhať evanjelizácii.

Všade sme svedkami nesprávnej datívnej väzby, ktorú autori prevzali od slovesa pomôcť

 Ak naozaj chcú použiť sloveso napomôcť, mali by napísať: každý človek môže napomôcť diagnostiku (nie diagnostike); gól napomohol to (nie tomu); rýchlostná cesta môže napomôcť rozvoj (nie rozvoju); zlé hygienické podmienky napomáhajú šírenie ochorenia (nie šíreniu); rodina napomáha evanjelizáciu (nie evanjelizácii). Nesprávne je aj používanie slovesa napomôcť s neurčitkovým predmetom: napomôcť niečo urobiť. I tento druh väzby si sloveso napomôcť neoprávnene berie od slovesa pomôcť. Nachádzame ju napr. vo vete - Nech nám púť, na ktorú sa tento rok vydávame, napomôže vyrásť vo viere a v láske. –, ktorú by sme mali správne sformulovať buď ako – nech nás púť napomôže, aby sme vyrástli –, alebo – nech púť napomôže náš rast... Samozrejme, najjednoduchšie by bolo neľpieť na slove napomôcť a nahradiť ho slovom pomôcť.

Ďalšie nepatričné spojenia vznikajú, keď sa napomáha k niečomu (s predložkou k). V týchto prípadoch akoby používatelia chceli povedať dopomôcť, len vyberú nesprávnu predponu: Projekt Isomi má predstaviteľom miest a obcí napomôcť k jednoduchšiemu uvedeniu informácií o obci na internet. Aj tu by sme mohli špekulovať, ako zachrániť sloveso napomôcť preštylizovaním výpovede, najčistejšie sa však javí zameniť ho za sloveso dopomôcť, prípadne pomôcť.

Sloveso napomôcť (v nedokonavom tvare napomáhať) je synonymom slovesa podporiť a rovnako ako ono sa viaže zásadne s predmetom v akuzatíve. Väčšinou sa používa v spojení s neživotnými (abstraktnými) predmetmi (napomôcť rozvoj, rast, dobrý priebeh, liečbu, duchovný život...), ale legitímne sú aj spojenia napomáhať niekoho – v zmysle podporovať ho (napomôcť priateľa v nešťastí).Vzhľadom na vyššie spomenutú častú prax používania slovesa napomôcť namiesto slovesa pomôcť – spolu s jemu vlastnými väzbami – možno očakávať ústretový prístup jazykovedcov a zohľadnenie týchto tvarov aj v jazykovedných príručkách, ako už naznačuje nový Slovník súčasného slovenského jazyka. Stále však platí kodifikačná norma opísaná vyššie, pričom sú namieste úvahy o logickom význame slovesa napomôcť.

Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]