Autor textu: TASR
15.09.2019

MŠVVaŠ SR: Poslankyňa Z. Zimenová o asistentoch učiteľa zavádza

Financovanie asistentov učiteľa je viaczdrojové.

Foto: MŠVVaŠ

Bratislava 15.09.2019 (TASR)

Poslankyňa Zuzana Zimenová vo svojom vyjadrení týkajúceho sa obsahu rozhlasovej diskusie zavádza, keď tvrdí, že financovanie asistentov učiteľa je len čerešnička na torte. Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) v kontexte debaty hovorila o financovaní asistentov učiteľa (AU) od roku 2012, od kedy významným spôsobom stúpli nároky na počet AU.

      Je mimoriadne zarážajúce, že za tri a pol roka v parlamente sa pani poslankyňa Zimenová neoboznámila s platnou legislatívou v školstve. Financovanie asistentov učiteľa je viaczdrojové.

      Prvým a systematickým z možných zdrojov je normatív na žiaka, v ktorom sa zohľadňujú zvýšené náklady na výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa druhu a stupňa ich zdravotného znevýhodnenia. Tieto finančné prostriedky sú prideľované normatívnym spôsobom a je možné ich použiť na financovanie nákladov na mzdy a platy, vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, prevádzky, modernizácie učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a riešenie havarijných situácií.

      Napríklad, kým normatív na žiaka bez zdravotného znevýhodnenia v bežnej škole je 1 700 eur, na žiaka s autizmom je to viac ako 13.000 eur.

      Nenormatívne financie na asistenta učiteľa sú nenárokovateľné, preto správne ministerka školstva Lubyová uviedla, že normatív je určený aj na zabezpečenie asistenta učiteľa.

      Ďalším zdrojom na financovanie asistentov učiteľa sú eurofondy. Ministerstvo školstva naďalej pokračuje v podpore inkluzívneho vzdelávania na školách. Výzvy na dopytovo orientované projekty V ZŠ úspešnejší a V ZŠ úspešnejší II umožnili vytvorenie nových pracovných pozícií pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov. Do týchto výziev sa zapojili stovky škôl z celého Slovenska. Národný projekt "Škola otvorená všetkým“ taktiež podporuje inkluzívne vzdelávania a skvalitňuje profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s cieľom zabezpečenia rovnaké prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov. Navyše, po prvýkrát v histórii bude možné zabezpečiť prostredníctvom eurofondov aj asistentov učiteľa pre materské školy. Nový národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ bude nadväzovať na spomínané projekty a zabezpečí implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

      Z dôvodu synergií a zabezpečenia kontinuity nový národný projekt podporí asistentov a členov inkluzívnych tímov na školách, ktorí boli zapojení do NP Škola otvorená všetkým. Projekt súčasne umožní zapojenie aj ďalších materských, základných i stredných škôl, nevnímajúc štátne, cirkevné a súkromné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, a to prostredníctvom výzvy, ktorú zverejní Metodicko-pedagogického centrum. Spolu s novým národným projektom "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ tak rezort školstva podporí inklúziu na školách prostredníctvom pomáhajúcich profesií v alokácii viac ako 110 mil. eur z Európskeho sociálneho fondu.

      Indikatívna maximálna výška finančných prostriedkov vyčlenených na zverejnené vyzvanie zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu je 40 607 050 eur. Vyzvanie spolu s prílohami je zverejnené na webovom sídle rezortu školstva a nájdete ho na tomto linku: https://www.minedu.sk/23082019-vyzvanie-oplz-po12019np111-05-pre-naro dny-projekt-s-nazvom-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-/.

      Ak školy využijú všetky tieto zdroje a prostriedky, každá škola môže mať asistenta učiteľa.
      Ministerstvo školstva robí kroky v prospech detí a žiakov a naďalej sa usiluje o pokrytie všetkých požiadaviek.

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]