Autor textu: TASR
21.10.2019

Školský zákon zakazuje diskrimináciu 

A obzvlášť segregáciu, tvrdí rezort školstva.

Foto: MŠVVaŠ

Bratislava 21.10.2019 (TASR)

kolský zákon zakazuje diskrimináciu a obzvlášť segregáciu. Rezort školstva na túto oblasť pravidelne poukazuje v pedagogicko-organizačných pokynoch na aktuálny školský rok, uviedol to pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Reagoval tak na vyjadrenia Európskej komisie, ktorá varovala Slovensko pred právnymi následkami segregačných praktík. Upozornila najmä na výskyt tried, v ktorých je výlučne rómske zastúpenie.

      Rezort školstva na predchádzanie segregácie a diskriminácie v školách zaviedol viaceré opatrenia. Jedným z nich je národný projekt Škola otvorená všetkým, ktorý sa realizuje v rámci operačného programu Ľudské zdroje. "Národný projekt je podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov," uviedlo ministerstvo s tým, že projekt nadväzuje na výsledky troch predchádzajúcich projektov. Súčasťou projektu je okrem zabezpečenia inkluzívneho vzdelávania v 130 základných a v 50 materských školách aj vypracovanie lokálnych desegregačných plánov.

      Problém desegregácie a tvorby lokálnych desegregačných plánov v roku 2019 bol v rámci národného projektu Škola otvorená všetkým riešená Mironom Zelinom a Emilom Komárikom, ktorí následne realizovali inštruktáž pre vybraných lektorov.

      Rezort školstva pripomenul, že od 1. januára 2016 platí zákaz prijímať do špeciálnej školy a špeciálnej triedy deti alebo žiakov, ktorých špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí. "V praxi to znamená, že dôvodom na zaradenie do špeciálnej školy nemôže byť iba pôvod zo sociálne znevýhodneného prostredia," poznamenalo ministerstvo školstva. Vplyvom legislatívnej zmeny sa znižoval počet žiakov v špeciálnych základných školách.​​​​​​​

V školskom roku 2016/2017 ich bolo 15.101 žiakov, v školskom roku 2017/2018 to bolo 14.744 žiakov a v školskom roku 2018/2019 išlo o 14.239 žiakov. Zároveň evidujeme aj znížené počty v špeciálnych triedach základných škôl. V školskom roku 2016/2017 bolo takýchto žiakov 6397, v školskom roku 2017/2018 išlo o počet 6186 a v školskom roku 2018/2019 to bolo 6154 žiakov.

MŠVVa Š

      Európska komisia 10. októbra oznámila, že zasiela Slovensku takzvané odôvodnené stanovisko, v ktorom ho žiada, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s rómskymi žiakmi. Odvoláva sa na smernicu EÚ o rasovej rovnosti, zakazujúcu diskrimináciu z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu vo viacerých kľúčových oblastiach života vrátane vzdelávania. Komisia upozorňuje na pretrvávajúci problém s neúmerným podielom rómskych žiakov zaraďovaných do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s mentálnym postihnutím, prípadne vytváraním výhradne rómskych tried. Slovensko má dva mesiace na to, aby reagovalo a prijalo príslušné opatrenia. V opačnom prípade môže Európska komisia rozhodnúť o postúpení tohto prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]