Autor textu: TASR/Školské.sk
17.02.2020

Zamestnanci FIIT STU vstúpia v pondelok do štrajku

Dekan Ivan Kotuliak porušil dohodu s rektorom STU a účelovo zamestnal 18 nových ľudí.

Foto: FIIT STU

Bratislava 17.02.2020 (Skolske.sk)

Zamestnanci Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) budú v pondelok popoludní štrajkovať. "Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla pred víkendom a cez víkend, sme sa rozhodli dnes medzi 13.00 - 14.00 h vstúpiť do Dobrého štrajku," informovali organizátori. Ako uviedla pre TASR Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka, vedenie fakulty sa pripravilo na hroziaci štrajk zamestnancov a zabezpečilo výučbu tak, aby sa situácia nedotkla študentov a ich práva na vzdelanie. Preto využilo interné a externé personálne zdroje.
​​​​​​​
      Podľa ich slov zapojených zamestnancov cez víkend nahradili na predmetoch. Dodali, že výučba študentov tak nie je nijak alebo len minimálne ovplyvnená. Poznamenali, že štrajkom nechcú nikoho obmedzovať a študenti sú pre nich na prvom mieste. "Robíme všetko pre to, aby mohli aj naďalej hrdo študovať na fakulte, ktorú sme spoločne roky budovali," podotkli.

      Rektor STU Miroslav Fikar verí, že obe strany sporu nájdu spoločnú reč. Tvrdí, že vníma tiež záujem o riešenie sporu zo strany IT firiem a partnerov fakulty i univerzity, ako aj hrozbu ukončenia ich spolupráce s FIIT. Jeho stanovisko TASR poskytol hovorca STU Fedor Blaščák. Fikar vysvetlil, že rektori univerzít majú limitované kompetencie vstupovať do rozhodnutí orgánov fakúlt, a preto nedokáže spor priamo exekutívne riešiť. Dodal, že aktérom môže dohovárať, o čo sa podľa vlastných slov snažil, no bez výsledku.

      Dekan FIIT STU Ivan Kotuliak sa podľa 36 zamestnancov fakulty v štrajkovej pohotovosti nemal a ani nemá záujem dohodnúť na upokojení situácie. Dodali, že zrušil plánované stretnutie, a namiesto dialógu a hľadania riešenia plánuje nahradiť súčasných zamestnancov z výučby počas celého semestra a zastrašuje ich.
  
      Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana, pre TASR v piatok (14. 2.) uviedla, že ich vyjadrenia sú pre vedenie FIIT STU nepochopiteľné a utvrdzujú ich v presvedčení, že sa títo zamestnanci nemajú záujem dohodnúť na upokojení situácie. Kotuliak deklaroval, že vedenie robí všetko pre to, aby sa situácia čo najmenej dotkla študentov a ich práva na vzdelanie.

 Pred a počas víkendu dostal dekan FIIT STU emaily od 30 zamestnancov, ktorí boli v štrajkovej pohotovosti, kde ho informujú o tom, že "tak ako doteraz aj naďalej riadne vykonávam svoje pracovné povinnosti a začínam s výučbou letného semestra". V emailoch dekana ďalej informujú, že zostávajú v štrajkovej pohotovosti.

      "V pondelok vedenie FIIT STU dostalo oficiálnou cestou cez podateľňu informáciu, že 21 z týchto zamestnancov na základe ich ústavného práva vstupuje do hodinového štrajku 17. februára medzi 13.00 až 14.00 h," uviedla Karoliová. Ako dodala, táto situácia nenaruší pondelkový začiatok letného semestra ani chod fakulty, vedenie fakulty je na ňu pripravené a výučba je zabezpečená. "Z dôvodu, že sme počet a zloženie štrajkujúcich dostali až v pondelok ráno, vznikol fakulte problém vo vzťahu k novým externistom, ktorých sme pre hrozbu štrajku zabezpečili a ktorý bude potrebné vyriešiť," uzavrela Karoliová.


Štrajkujúci požadujú:

Zabezpečenie riadnych a férových volieb do Akademického senátu fakulty (AS FIIT). Doterajšie kroky dekana Ivana Kotuliaka (účelové rozšírenie zamestnaneckej časti akademickej obce o 40%, zbavenie riadiacich kompetencií kandidáta do senátu, okamžité skončenie pracovného pomeru kandidátky do senátu) v nás vzbudzujú pochybnosť o jeho vôli a schopnosti zabezpečiť férovosť volieb. Rovnako znemožňujú riadny chod fakulty. Dožadujeme sa účasti na samospráve fakulty, ktorú nám garantuje zákon o vysokých školách. Požadujeme férovo zvolený a funkčný senát (AS FIIT). 

Upravenie vnútorných predpisov fakulty (štatút, organizačný poriadok, zásady volieb a pod.) tak, aby sa zamedzilo účelovému manipulovaniu so zložením zamestnaneckej časti akademickej obce pri voľbách do samosprávnych orgánov fakulty.

Zabezpečenie ústavného práva na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a odstránenie diskriminačného prístupu voči zamestnancom. Od svojho nástupu do funkcie dekana Ivan Kotuliak prijal na fakultu nových zamestnancov, ktorých pracovná náplň a jej plnenie vzbudzuje podozrenie na nehospodárne nakladanie s prostriedkami verejnej vysokej školy. Žiadame nastoliť rovnosť obsahu práv zamestnancov.

Garanciu akademickej slobody na fakulte, aby sa svojvoľne nemenila personálna štruktúra fakulty za účelom posilnenia moci dekana, aby sa zabránilo akejkoľvek korupcii a aby sa obsah tejto slobody vykladal rovnako vo vzťahu ku všetkým zamestnancom, či iným školám.

Zastavenie zastrašovania akademických zamestnancov v štrajkovej pohotovosti v podobe ich nahradzovania v rámci výučby predmetov v letnom semestri, ak sa dobrovoľne nevzdajú práva na štrajk. Títo zamestnanci zabezpečujú viac ako 60% všetkej výučby na fakulte, prednášajú a garantujú 47 predmetov a zabezpečujú väčšinu výskumných výstupov fakulty. Prijatie náhrady za týchto zamestnancov (len na základe ich vstupu do štrajkovej pohotovosti bez toho, aby reálne prišlo k vyhláseniu štrajku), považujeme za osobné manažérske zlyhanie dekana. Zároveň ide o nedovolené zasahovanie do ústavných práv akademických zamestnancov, a to práva na štrajk a práva slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov. Žiadame prísľub dekana, aby nikto nebol diskriminovaný za účasť na štrajku a aby z tohto dôvodu nedošlo k zásahu do práva na (doterajšiu) odmenu zamestnancov (napr. znížením osobného ohodnotenia). V tejto súvislosti si uplatňujeme výhradu opätovného štrajku. 

Bezodkladné zosúladenie prednášateľov a garantov predmetov so zákonným stavom schváleným a prerokovaným Radou študijných programov, Akademickým senátom FIIT STU a Vedeckou radou FIIT STU, od ktorého závisí aktuálne platná akreditácia študijných programov na fakulte.
Zabezpečenie práva študentov na vzdelanie pri garantovaní jeho rovnakej kvality, personálnu stabilizáciu fakulty, ako pred nástupom dekana do funkcie. Náhrady za množstvo špičkových vedecko-pedagogických odborníkov vzbudzujú pochybnosti o zabezpečení kvalitného vzdelávania, ktoré bolo v nedávnej minulosti potvrdené aj medzinárodnou akreditáciou.

Vzhľadom na kroky podniknuté dekanom Ivanom Kotuliakom a vedením uvítame vyvodenie jeho osobnej zodpovednosti ako prejav dobrej vôle k nastoleniu spoločenského zmieru na fakulte.

Dolupodpísaní zamestnanci oznamujú, že budú štrajkovať 17.2.2020 v čase 13:00-14:00, čím zároveň upovedomujú zamestnávateľa o prekážke v práci na strane zamestnanca v zmysle §141 ods. 8  Zákonníka práce. Rozsah a trvanie štrajku budeme priebežne prehodnocovať na základe rokovaní a ochoty vedenia splniť ciele štrajku.


Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]