Autor textu: TASR
01.10.2021

Inšpekcia kontrolovala prijímačky na gymnáziách, zistila nesúlad s právnymi predpismi

Na základe zistení ŠŠI očakáva oveľa väčší záujem a aj angažovanosť zriaďovateľov gymnázií pri presadzovaní poslania tohto typu škôl pripravovať žiakov na vysokoškolské štúdium.

Ilustračná snímka. FOTO TASR/AP

Bratislava 1. októbra (TASR) – Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) kontrolovala v školskom roku 2020/2021 prijímacie skúšky na 16 vybraných gymnáziách, pričom sa zameriavala na kvalitu ich príprav, organizáciu, priebeh, ale aj výsledky. Pri kontrole zistila inšpekcia nesúlad s právnymi predpismi na viac ako polovici zo sledovaných gymnázií (deväť gymnázií). TASR o tom informoval Matúš Jarolín z Ústredia ŠŠI.
      
"Každoročné poprijímačkové diskusie učiteľov a rodičov, či gymnáziá dodržali svoje nastavené kritériá prijímacieho konania, sa stali pre nás podnetom na detailnejšie overenie týchto polemík. Pri kontrole sme zistili nesúlad s právnymi predpismi na viac ako polovici zo sledovaných gymnázií," uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská. Ako doplnila, niekde išlo len o "menšie" nedostatky, ale v niektorých školách došlo k závažným porušeniam právnych predpisov.
      
Na jednom gymnáziu do štvorročného vzdelávacieho programu napriek rozhodnutiu ministra školstva o konaní sa riadnych prijímacích skúšok a školskému zákonu upravujúcemu ich podobu nerealizovali prijímaciu skúšku z profilových predmetov a o prijatí rozhodli na základe priemeru známok a iných kritérií. Inde k testom z profilových predmetov pre osemročný program vzdelávania zaradili aj test zo všeobecných poznatkov. V ďalších školách zas neurčili konkrétnu hranicu medzi úspešnosťou a neúspešnosťou na prijímacej skúške, či nesprávne určili v kritériách súčet bodov za testy z profilových predmetov pri hodnotení výsledku prijímacej skúšky. Inšpekcia konštatuje, že na niektorých gymnáziách medzi testové úlohy zo slovenského jazyka a literatúry zaradili aj také, ktoré boli nad rámec vzdelávacieho štandardu tohto predmetu a ich znalosť nebola súčasťou učiva základnej školy.
      
K najdôležitejším odporúčaniam riaditeľom škôl zo ŠŠI patrí eliminovanie úloh na nižšie myšlienkové procesy a zvyšovanie podielu úloh na analýzu, hodnotenie, prípadne tvorbu či častejšie zaraďovanie úloh na prácu s textom a čitateľskú gramotnosť do testov zo slovenského jazyka a literatúry a znižovanie počtov úloh vyžadujúcich si encyklopedické vedomosti a memorovanie. ŠŠI odporúča tiež stanovenie náročnosti zadaní z profilových predmetov tak, aby vytvárali predpoklad na prijatie uchádzačov disponujúcich potenciálom na dosahovanie vyššej úrovne funkčnej gramotnosti.
      
Na základe zistení ŠŠI očakáva oveľa väčší záujem a aj angažovanosť zriaďovateľov gymnázií pri presadzovaní poslania tohto typu škôl pripravovať žiakov na vysokoškolské štúdium. Zároveň by mali začať diskusiu vo vlastných radoch, či niektoré gymnáziá majú opodstatnenie pre ďalšiu existenciu.

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]