Autor textu: TASR
28.04.2022

CoFoE: TASR spúšťa súťaž pre školy o hodnotné ceny

Naším cieľom je priblížiť diskusie o budúcnosti Európskej únie aj študentom, ich pedagógom či rodičom, konštatovala vedúca Zahraničnej redakcie TASR a manažérka projektu Monika Himpánová.   

Na snímke nápis TASR na aute pred budovou, v ktorej sídli Tlačová agentúra Slovenskej republiky na Dúbravskej ceste v Bratislave 15. júla 2020. FOTO T

Bratislava 28. apríla (TASR) - Školstvo a vzdelávanie je jednou z dôležitých tém prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Cieľom projektu TASRFOE, ktorý realizuje Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je priblížiť diskusie o týchto témach aj slovenskej verejnosti. Súčasťou projektu spolufinancovaného Európskou úniou v rámci grantového programu Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie je aj súťaž, ktorá umožní školám získať hodnotné ceny.

"Naším cieľom je priblížiť diskusie o budúcnosti Európskej únie aj študentom, ich pedagógom či rodičom. V rámci projektu sme pripravili seriál diskusných televíznych relácií, ktoré sú voľne prístupné na internete, a školy si ich môžu umiestniť na svoje weby," konštatovala vedúca Zahraničnej redakcie TASR a manažérka projektu Monika Himpánová.   

Zverejnením aspoň jednej z relácií na svojej internetovej stránke škola získava možnosť zaradiť sa do žrebovania o poukážky na nákup elektroniky. Podmienkou je, aby škola do 31. mája 2022 na adresu [email protected] poslala link svojej internetovej stránky, kde bude viditeľné umiestenie časti seriálu. Všetky relácie sú zverejnené na stránkach TASRTV.SK a školám budú doručené aj prostredníctvom newslettera.

"V druhej polovici júna tohto roka z prihlásených vyžrebujeme desať škôl, ktoré získajú nákupnú poukážku v hodnote 350 eur. Všetky ďalšie podrobnosti, ako aj štatút súťaže nájdu záujemcovia na stránke skolske.sk v sekcii projekty," spresnila Himpánová. 

Dodala, že ostatná televízna diskusná relácia je venovaná vzdelávaniu detí odídencov z Ukrajiny na slovenských školách a ich adaptáciu v žiackych kolektívoch. TASR tému aktuálne zaradila do obsahu aj vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s vojnovým konfliktom na Ukrajine. 

Štatút súťaže a úplné znenie pravidiel

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže "TASRFOE" a je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len "štatút").
 
 
I. Účel súťaže
Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na upevňovanie povedomia o Európskej únii, Európskom parlamente ako aj diskusiu o budúcnosti Európy. Cieľovou skupinou sú žiaci druhého stupňa základných škôl, stredných škôl, študenti univerzít a pedagogickí pracovníci na Slovensku.
 
II. Organizátor súťaže
(1) Organizátorom súťaže je Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 31 320 414, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Po, vložka č. 37/B (ďalej len „TASR“ alebo „organizátor“).
(2) Organizátor realizuje súťaž s finančnou podporou Európskej únie v rámci grantového programu Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie. Európsky parlament sa nepodieľal na jeho príprave a za údaje, informácie alebo názory uvedené v rámci tohto projektu, za ktorý nesú zodpovednosť výhradne autori, oslovené osoby, editori alebo vysielatelia tohto programu v súlade s príslušným právom, nie je žiadnym spôsobom zodpovedný ani nimi viazaný. Európsky parlament nemôže taktiež niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie tohto projektu.
 
III. Termín konania súťaže
(1) Súťaž prebieha od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022.
(2) Relácie sú postupne sprístupnené od 20. 11. 2021.
(3) Odkazy na webové rozhranie s reláciami budú školám zaslané aj prostredníctvom 
      newslettera
(4) Zoznam vyžrebovaných výherných škôl bude zverejnený do 20.06.2022 na webovej  
     stránke www.skolske.sk.
 
IV. Súťažiaci a identifikačné údaje
(1) Účastníkom súťaže a výhercom v súťaži sa môžu stať všetky základné, stredné, vysoké školy a ďalšie školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, samospráv, cirkví a ostatných zriaďovateľov so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorí splnia ďalšie podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.
 (2) Súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyhlasuje, že:
·         a) všetky údaje a skutočnosti uvádzané v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé a je si vedomý, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť,
·         b) si je vedomý, že za účelom informovania súťažiaceho o tom, či bol vyžrebovaný a získal cenu, organizátor zverejní údaje na  stránke www.skolske.sk.
 
V. Predmet, priebeh a podmienky účasti v súťaži
 
(1)   Úlohou účastníka súťaže (školy) je umiestniť link aspoň jednej z relácií „TASRFOE“ na webovú stránku svojej školy, tak aby bolo umožnené žiakom, rodičom a pedagógom, prípadne iným návštevníkom stránky, reláciu zhliadnuť, prehrať.
(2)   Podmienkou súťaže je, aby príslušná škola zaslala prostredníctvom svojej oficiálnej mailovej adresy link svojej webovej stránky, kde bude viditeľne umiestnený odkaz na reláciu „TASRFOE“.
(3)   Správu je potrebné odoslať, na špeciálne vytvorenú mailovú adresu [email protected].
(4)    Každá škola zasiela do súťaže iba jeden prihlasovací link.
(5)    Škola, ktorá sa zapojí do súťaže v termíne od 1. 5. 2022 do 31.5. 2022, 12:00 hod. vrátane, bude zaradená do záverečného žrebovania o finančné ceny.
(6)   Účastník súťaže súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať.
(7)   Akéhokoľvek manipulatívne konanie s úmyslom ovplyvniť súťaž či záverečné žrebovanie je neprípustné.
 
VI. Výhry
(1)
Výhrami v súťaži sú finančné poukážky na nákup tovarov v celkovej hodnote 3500,. eur (slovom tritisícpäťsto eur)
(2) Žrebovanie sa uskutoční na pracovisku organizátora na Dúbravskej ceste 14 v Bratislave v termíne od 1. – 17. júna 2022.
(3) Organizátor súťaže vyžrebuje 10 z prihlásených škôl, ktoré dostanú výhru v rovnakej hodnote.
(4) Výherca, ktorému vznikol nárok na výhru podľa týchto pravidiel berie na vedomie, že nárok na výhru nie je prevoditeľný, t. j. organizátor neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi a výhru nie je možné zameniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená organizátorom.
(5) Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier v porovnateľnej kvalite a hodnote.
(6) Na výhru zo súťaže nemá účastník súťaže právny nárok. Vymáhanie výhry alebo účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené.
(7) Mená vyžrebovaných výhercov budú zverejnené na stránke  www.skolske.sk
 
VII. Odovzdanie výhry
(1)
Za účelom odovzdania výhier sú výhercovia súťaže povinní poskytnúť organizátorovi potrebnú súčinnosť.
(2) Výhry budú výhercom odovzdané, resp. doručené do 30 dní od vyhlásenia mien výhercov.
(3) V prípade, ak výherca odmietne prevziať výhru, alebo výhercu nebude možné z dôvodov na jeho strane kontaktovať, osloví organizátor náhradného výhercu. Nárok na výhru výhercovi, resp. náhradnému výhercovi zaniká, ak výhru odmietol, ak ho nebolo možné kontaktovať, alebo ak sa mu nepodarilo výhru doručiť ani do 30 dní od vyhlásenia mien výhercov.
 
VIII. Záverečné ustanovenia
(1) Tento štatút je po celú dobu trvania súťaže zverejnený na stránke www.skolske.sk
(2) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá a podmienky súťaže, vrátane zmeny doby trvania súťaže, alebo súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady. Zmena štatútu nadobudne účinnosť jeho zverejnením na stránke www.skolske.sk pokiaľ nie je uvedené inak.
(3) Tento štatút sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 
 
V Bratislave 1.4.2022
 

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]