Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Peter Bercik
27.06.2023

Najžiadanejšou na trhu práce je a bude kreativita s „ľudskou tvárou“

Filmová škola v Košiciach chystá spolu s partnermi nový študijný odbor a  moderný webový portál jednotiek učenia pre umelecké školy

Animácia živým pohybom, tzv. motion capture. Foto: SŠUPF

Predstaviť nový študijný odbor a moderný webový portál jednotiek učenia, určený pre všetky umelecké školy v EÚ,  je cieľom konferencie Laboratórium inovácií a tvorivosti (Lab IT), ktorá sa uskutoční v pondelok 26.6. v priestoroch Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej na Petzvalovej  ulici č. 2 v Košiciach. Filmová škola, ako sa počas svojej 20–ročnej histórie familiárne nazýva,  je nielen organizátorom konferencie,  ale je aj autorom a  hlavným koordinátorom projektu Laboratórium inovácií a tvorivosti. Projekt v rámci Programu Erasmus+, kľúčová akcia KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov,  typ akcie KA202 - Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, schválila a finančne podporila  Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) sumou 219 890 EUR.

Prvým významným intelektuálnym výstupom projektu je nový  atraktívny trojročný študijný odbor Vizuálne efekty  a herný dizajn, ktorý je určený pre žiakov vyššieho odborného štúdia. Ukončuje sa absolventskou skúškou s titulom diplomovaný špecialista (DiS). Jeho držiteľa oprávňuje napríklad aj k učeniu na základných umeleckých školách, či v centrách voľného času. S experimentálnym overovaním tohto študijného odboru začne Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach, po schválení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, od budúceho školského roka.Tento študijný odbor je výsledkom niekoľkoročnej spolupráce troch škôl Lybecker Institute of Crafts and Design z Fínska, Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. z Českej republiky, Súkromnej strednej školy umeleckého priemyslu filmovej z Košíc a dvoch významných firiem so zameraním na IT sektor – Datacomp, s.r.o  a audiovíziu AUVID Media, s.r.o. Košice.Filmová škola, ktorá sa komplexne zameriava na audiovizuálnu tvorbu, nevyhnutne musí reagovať na potreby trhu, ktoré sa dynamicky menia v dôsledku  digitálnej revolúcie. S rozvojom digitálnych technológií  súvisí aj vznik internetu a raketový štart nových možností  - videohry, mobilné telefóny s digitálnymi aplikáciami, digitálna televízia a umelá inteligencia. Nastúpil nový „Informačný vek“, ktorý od základov zmenil svet. Digitálny obsah je na dosah a problémom už nie je „koľko“, ale „čo“. Obrázok rodiny, ktorá si večer sadá k televíznemu prijímaču a pozerá sa na jediné televízne noviny, je dávno minulosťou.

Virtuálna realita je bežnou súčasťou audiovizuálnej produkcie, vizuálne efekty kraľujú filmu  a digitálne hry, popri internete, patria k najdynamickejšie sa rozvíjajúcej skupine tzv. nových médií  a najlepšie demonštrujú súčasný technologický vývoj v počítačovej grafike, digitálnej animácii a umelej inteligencii.Zároveň digitálne hry a film majú k sebe v rámci nových médií oveľa bližšie, ako iné médiá, pretože ich spája audiovizuálny charakter, dôraz na vizualitu a akciu i podobné naratívne stratégie. S tým potom  súvisí aj schopnosť niesť príbeh (hry ako naratívne médium).

Cieľom študijného odboru je formovať budúcich odborníkov v oblasti vizuálnych efektov, virtuálnej reality aj  dizajnu digitálnych hier. Cieľovou skupinou sú  absolventi s maturitou, ktorí si chcú rozšíriť svoje získané vzdelanie, a to v oblasti vizuálnych efektov a herného dizajnu. Garantom experimentálneho overovania je na základe  uzatvoreného „kontraktu“ Štátny inštitút odborného vzdelávania , Bratislava. Vysoká  metodická a didaktická odbornosť expertov ŠIOV-u, sú zárukou toho, že experimentálne overovanie bude vedené metodicky správne a inšpiratívne až do úspešného zaradenia  študijného odboru Vizuálne efekty a herný dizajn do sústavy študijných odborov pre stredné školy SR. Navyše spolupráca týchto dvoch inštitúcií  je mimoriadne intenzívna a plodná. Jej výsledkom sú  štyri audiovizuálne odbory: ·       
8635M00 masmediálna tvorba·       
8637M01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih·       
8637M02 obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia·       
8637M03 obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika. 

Vzájomné previazanie vzdelávacích programov, nadväznosti v tvorbe, rešpektovanie zákonitostí  a špecifík vzniku audiovizuálneho diela, sú zárukou kvalitného  a komplexného audiovizuálneho vzdelávania žiakov Súkromnej umelecko - priemyselnej školy filmovej v Košiciach. „Projektom Lab IT reagujeme na potreby trhu práce, ktoré vyplývajú z dynamicky sa rozvíjajúcej digitálnej revolúcie a umelej inteligencie. Zamestnávateľom totiž dlhodobo chýbajú špecialisti v IT sfére , v oblasti vizuálnej grafiky či herného dizajnu,“ vysvetľuje riaditeľka filmovej školy Jarmila Uhríková. „Kreativita je kľúčová, musí však mať ľudskú tvár s hodnotami kooperatívneho a altruistického správania.“ Druhým nemenej pozoruhodným intelektuálnym výstupom projektu je moderný webový portál „bielej knihy jednotiek učenia pre umelecké školy“. Európska komisia sa dlhodobo snaží o systém uznávania vzdelávacích výstupov. Projekt s názvom „Európsky systém prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu“ (ECVET) bol vytvorený na zhromažďovanie, prenos a uznávanie výsledkov vzdelávania. Bol vyvinutý pod záštitou Európskej komisie v súlade s Rezolúciou Rady pre vzdelávanie, mládež a kultúru z 12. novembra 2002 a Kodanskou deklaráciou z 30. novembra 2002. ECVET bol vytvorený ako metóda umožňujúca, aby boli kvalifikácie opisované formou prenosných kumulovaných jednotiek vzdelávania (vedomosti, zručnosti a kompetencie), ktorým sa priraďujú kreditné body. ECVET mal umožniť transfer a kumuláciu výsledkov vzdelávania nadobudnutých ľuďmi prechádzajúcimi z jedného vzdelávacieho kontextu do druhého, z jedného systému kvalifikácie do druhého. Implementácia systému ECVET však narazila na prílišnú rozdielnosť európskych vzdelávacích systémov, zložitý systém prenosu kreditov, navyše koncepcia bodov ECVET sa vo všeobecnosti neuplatňovala (bol založený na dobrovoľnej báze), a tak vo výsledku ECVET neviedol k vytvoreniu Európskeho systému kreditov v oblasti OVP.  

Rada EÚ prijala 24. novembra 2020 Odporúčanie o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť. Odporúčanie tiež nahrádza odporúčanie EQAVET – Európske zabezpečenie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave – a zahŕňa aktualizovaný rámec EQAVET s indikátormi kvality a deskriptormi. Ruší sa ním predchádzajúce odporúčanie ECVET. Filmová škola si od začiatku svojho vzniku budovala širokú partnerskú sieť zloženú zo škôl aj firiem, ktoré mohli byť prínosom pre umeleckú prax jej žiakov, čo sa ukázalo ako dobrá stratégia. SSUŠ filmová realizovala v rokoch 2008 -2015 v rámci programu Celoživotného vzdelávania  celkom 6 projektov, vďaka ktorým vycestovalo 102 žiakov, zapojených škôl a organizácií bolo 15. Vďaka tomu sa mohla zúčastniť výzvy Erasmus a ako jedna z prvých škôl na Slovensku aj získať Chartu mobility v OVP, registrovanú pod číslom 2015-1-SK01-KA109-008989.

Odvtedy sa život našej školy, jej pedagógov a žiakov výrazne zmenil. Žiaci i pedagógovia získavali nové poznatky predovšetkým pri realizácii odbornej umeleckej praxe pravidelne aj v zahraničí. Na základe tejto spolupráce, skúseností, mnohých vzájomných rokovaní a znalosti jednotlivých školských vzdelávacích programov a znalostí požiadaviek na absolventov, sme zistili prienik u všetkých umeleckých škôl, s ktorými spolupracujeme (CZ, HU, NL, FI, NO, LV), a tými sú klauzúrne práce, ktorými sa ukončujú jednotlivé ročníky a rôzne druhy cvičení. Vznikol nápad vypracovať tzv. bielu knihu, ktorá by obsahovala cvičenia a klauzúry tak, aby obsiahli postup vo vzdelávaní počas mobilít, ktorý je možné odmerať a hodnotiť. Zatiaľ, čo sa odborné školy v EÚ snažili zaviesť prenos kreditov, nám bolo jasné, že umelecké školy už svoj systém majú a využívajú ho v praxi - je to práve súbor cvičení, zadaní, úloh a klauzúr, zvládnutie ktorých posúva žiaka po rebríčku vzdelávania. Navyše, všetci zúčastnení hovoria spoločnou rečou umenia, ktorej rozumejú. Ďalším krokom po vytvorení tzv. bielej knihy jednotiek učenia bola tvorba webovej platformy, ktorá je otvoreným nástrojom. Budú ho môcť využívať všetky umelecké školy v EÚ. Okrem popisu jednotiek učenia je tam uvedená aj metodika hodnotenia a tiež obrazový materiál, dokumentujúci to, ako sa zhostili aplikácie jednotiek učenia rôzni študenti počas rôznych mobilít. Pedagógovia sami vytvorili 100 jednotiek učenia s podrobným popisom a obrazovým materiálom.

Cieľovou skupinou sú žiaci a študenti umeleckých škôl, ktorí sa zúčastňujú mobilít v rámci programu Erasmus+. Predpokladáme, že naša biela kniha bude slúžiť ako vynikajúca pomôcka pre všetky umelecké školy v EÚ, pretože spoločný umelecký základ majú všetky takto orientované školy v zásade rovnaký a tým je výtvarná príprava, figurálne kreslenie, dejiny umenia, fotografia.Proces tvorby jednotiek učenia sme odskúšali v praxi, a to počas vzdelávacej aktivity Lab IT v Prahe, ktorého sa zúčastnili  žiaci a pedagógovia zo všetkých troch zapojených krajín. Na to, aby boli tieto jednotky učenia skutočne prístupné pre všetkých užívateľov, ktorí budú mať záujem, sme vytvorili moderný webový portál aj v anglickej jazykovej mutácii. Pre ostatné jazyky sme využili strojový preklad a pre žiakov s handicapom sme zapracovali vytvorené pomôcky a nástroje.     

pic
Študenti počas mobility vo Fínsku. Foto: SŠUPF
pic
Kreatívna práca študentov. Foto: SŠUPF
pic
Plagát konferencie LAB IT. Foto: SŠUPF
pic
Riaditeľka filmovej školy Jarmila Uhríková odovzdáva diplom Petrovi Kolačkovskému, jednému z prvých absolventov vyššieho odborného štúdia. Foto: SŠUPF
pic
Študent pri kreatívnej tvorbe. Foto: SŠUPF

Rozdelenie úloh, ktoré viedli k vytvoreniu intelektuálneho výstupu, a použitá metodológia boli nasledovné. Tvorba tzv. bielej knihy jednotiek učenia pre umelecké školy a jej webové stvárnenie:V prvej etape odborní pedagógovia jednotlivých škôl - na základe doterajších skúseností s klauzúrnymi prácami a pravidelnými cvičeniami, ktoré sú na umeleckých školách súčasťou učebných osnov – navrhli zadania, z ktorých bolo vhodné vytvoriť jednotky učenia. SŠUP filmová, SR  – 60 zadaní ( oblasť obrazovej tvorby, zvukovej tvorby, virtuálnej grafiky).Michael - Střední škola a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, ČR – 30  zadaní (oblasť fotografie).Lybecker Institute of Crafts and Design, Fínsko – 30 zadaní (oblasť výtvarnej prípravy, figurálnej kresby a animácie). 

Odborní pedagógovia vybrali  100 z nich, ktoré sa dostali do tvorivého procesu, vrátane metodiky hodnotenia v sústave kvalifikácií SKKR/EKR (Slovenský kvalifikačný rámec/Európsky kvalifikačný rámec) na úrovniach 4 a 5. Z metód sme využili: analýzu, syntézu, tvorivé písanie, študijno-rozborovú činnosť, aplikáciu.Názvy sekcií portálu www.erasmusplusart.eu v SJ/AJ:  
1. Umenie a edukácia / 1. Art and Education
2. Oblasti umenia a kreatívneho priemyslu / 2. Fields of Art and Creative Industry
3. Vzorová jednotka vzdelávania / 3. Model Unit of Learning
4. Hodnotenie / 4. Assessment
5. Erasmus plus Grand Prix / 5. Erasmus plus Grand Prix
6. Kontakty / 6. Contacts 

​​​​​​​Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová je jedinou strednou školou s audiovizuálnym zameraním na Slovensku. Všetkým záujemcom o masmédiá, audiovíziu, multimédiá či počítačový dizajn ponúka štúdium v štvorročnom odbore Obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk strih, Umelecká produkcia alebo Virtuálna grafika. Okrem toho ponúka odbor Masmediálna tvorba pre budúcich redaktorov, hovorcov, či moderátorov.  ​​​​​​​ Pre študentov s maturitou pripravila trojročné vyššie odborné štúdium v odboroch Filmová a mediálna tvorba, Fotografia, Grafika vizuálnych komunikácií a Vizuálne efekty a herný dizajn s titulom diplomovaný špecialista (Dis.). Filmová škola bola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR rozhodnutím MŠ SR č. 8796/2003-09 zo dňa 21. 1. 2004.  

pic
Prví absolventi vyššieho odborného štúdia na Súkromnej škole umeleckého priemyslu filmovej. Foto: SŠUPF
pic
Stretnutie k projektu v Prahe. Foto: SŠUPF
pic
Študenti počas mobility v Prahe. Foto: SŠUPF
pic
Príklad jednotky vzdelávacích výstupov, 1. časť. Foto: SŠUPF
pic
Príklad jednotky vzdelávacích výstupov, 2. časť. Foto: SŠUPF
pic
Príklad jednotky vzdelávacích výstupov, 3. časť. Foto: SŠUPF
pic
Príklad jednotky vzdelávacích výstupov, 4. časť. Foto: SŠUPF

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]