Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: PhDr. Marián Gladiš, PhD.
26.06.2020

Jazykovedci z Filozofickej fakulty UPJŠ zažívajú medzinárodný úspech

Vydávajú publikácie v dvoch významných zahraničných vydavateľstvách.

Na snímke publikácia jazykovedcov z UPJŠ, Derivational Networks Across Languages (Derivačné siete naprieč jazykmi).

Špičkový tím Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (FF UPJŠ)  "Onomaziológia – slovotvorba – typológia“ (OST) naplno pracoval aj počas mimoriadnych opatrení vyvolaných  chorením Covid-19. Výsledkom medzinárodných kontaktov členov tímu sú dve editované knihy, ktoré v týchto dňoch vyšli v prestížnych zahraničných vydavateľstvách.

Vedúcou osobnosťou špičkového tímu OST je prof. PhDr. Pavol Štekauer, DrSc. – jeden  z najvýznamnejších súčasných slovenských jazykovedcov a z pohľadu medzinárodnej spolupráce
a publikačnej činnosti špičkový, v zahraničí vysoko rešpektovaný vedec-lingvista, ktorý pôsobí na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach.

Derivational Networks Across Languages

Výsledkom dlhodobej spolupráce košických jazykovedcov s vyše 50 európskymi lingvistami je kniha Derivational Networks Across Languages (Derivačné siete naprieč jazykmi), ktorú pred niekoľkými dňami vydalo nakladateľstvo Mouton de Gruyter. Jej editormi sú prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD., prof. PhDr. Pavol Štekauer, DrSc., a doc. Alexandra Bagasheva zo Sofijskej univerzity sv. Klimenta Ochridského.

„Vydanie publikácie v tomto prestížnom vydavateľstve pokladáme za veľký úspech,“ hovorí prof. L. Körtvélyessy a dodáva, že ide o hlavný výstup štvorročného projektu VEGA, ktorý sa skončil v roku 2019. „Samotná myšlienka je však staršia a má už vyše šesť rokov – naša bývala študentka, doktorandka a v súčasnosti už kolegyňa Mgr. Vesna Kalafus Antoniová, PhD., vtedy písala svoju bakalársku prácu na túto tému u profesora Štekauera.“

Kniha prináša nový teoretický a metodologický prístup k skúmanej problematike. „Výnimočná je aj tým, že má typologický rozmer – mapuje a porovnáva situáciu v 40 jazykoch –, čo nesporne zvyšuje jej význam a hodnotu. Z redaktorského pohľadu je práca výnimočná počtom autorov, ktorí sa na nej podieľali – 54 – a ktorých prácu bolo potrebné skoordinovať,“ konštatuje profesorka L. Körtvélyessy, zástupkyňa špičkového tímu OST.

Paradoxne, napriek jeho prínosu a skutočnosti, že toto významné vedecké dielo vyšlo v jednom z najprestížnejších svetových vydavateľstiev, je tu ešte jedno hľadisko – naše slovenské, knižničné.

pic
Na snímke publikácia jazykovedcov z UPJŠ, Derivational Networks Across Languages (Derivačné siete naprieč jazykmi).

„Z hľadiska kategorizácie knižničných jednotiek má táto publikácia a naše kapitoly v nej veľmi
nízku hodnotu. Zároveň je však ukážkou toho, ktoré publikácie sú v zahraničí oceňované a
vážené. V stručnosti – naša kniha je výnimočná aj tým, že je prototypickým príkladom toho, ako knižničná kategorizácia publikačnej činnosti znehodnocuje niekoľkoročnú prácu cenenú oveľa
významnejšou inštitúciou, akou je Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti Centra
vedecko-technických informácií SR. Tu treba spomenúť aj špičkový tím OST – na publikácii sa
aktívne podieľali dvaja členovia tímu a súčasťou celého projektu bola aj najmladšia členka OST.
Publikácia tak potvrdzuje opodstatnenosť existencie takýchto tímov,“
zdôrazňuje L. Körtvélyessy.

The Interaction of Borrowing and Word Formation

Druhou vydanou knihou je editovaná publikácia pod názvom The Interaction of Borrowing and Word Formation (Interakcia preberania slov a slovotvorby), ktorá vyšla v nakladateľstve Edinburgh University Press. Editorkou – spolu s Univ.-Prof. Dr. Piusom ten Hackenom z Leopold-Franzens-Universität v Innsbrucku – je členka špičkového tímu OST a prodekanka FF UPJŠ pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.

„Naša publikácia je zacielená na výskum preberania slov a tvorenia slov ako konkurenčných pomenúvacích stratégií v kontexte jazykových kontaktov,“ približuje R. Panocová s tým, že kniha ponúka výber detailne spracovaných prípadových štúdií desiatich európskych jazykov. „Vychádza z dát vybraných dialektov a minoritných jazykov, na základe ktorých poukazuje na interakciu medzi preberaním a tvorením slov. Zahŕňa synchrónny aj diachrónny pohľad (stredoveká latinčina).“

Editovaná kniha má monotematický charakter a je rozdelená na tri na seba nadväzujúce časti. Autormi kapitol sú morfológovia svetového významu pôsobiaci v USA a na viacerých európskych univerzitách. Osobitne cennými príspevkami sú úvodná kapitola Word formation, borrowing and their interaction (Slovotvorba, preberanie slov a ich interakcia), ktorej autormi sú editori publikácie a ktorá zasadzuje ďalšie kapitoly do vybraných teoretických rámcov, a záverečná kapitola Trends in the interaction between borrowing and word formation (Trendy v interakcii medzi preberaním slov a slovotvorbou), v ktorej R. Panocová a P. ten Hacken ponúkajú zovšeobecnenia vyplývajúce z jednotlivých prípadových štúdií.

pic
Na snímke publikácia jazykovedcov z UPJŠ, Derivational Networks Across Languages (Derivačné siete naprieč jazykmi).

Príklad úspešnej medzinárodnej spolupráce

Vydanie publikácií v dvoch prestížnych zahraničných vydavateľstvách má veľký význam aj pre univerzitu a jej filozofickú fakultu. „Znamená úspešnú reprezentáciu našich vedkýň a vedcov na medzinárodnom poli a príklad úspešnej medzinárodnej spolupráce, ktorá tvorí základ modernej vedy realizovanej na akademickej pôde,“ oceňuje dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]