Autor textu: Beáta Ľubová
21.05.2021

Výzva 4.0

ZŠ s MŠ Rabčice bola úspešná s projektom Výzva 4.0, ktorý  sa uskutočnil vďaka podpore z grantového programu e- Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

Foto: výzva 4.0

Bratislava 21.05.2021 (Skolske.sk)

Cieľom realizácie projektu je v oblasti aktivít vedúcich k rozvoju digitálnej a informačnej gramotnosti odstrániť v značnej miere sa vyskytujúci formalizmus.

Aj napriek konštatovaniu, že gramotností rozvíjame prierezovo, v každom predmete, prevláda často formálny prístup,  a to v zmysle použitia IKT na vyučovaní - bez jasného cieľa, ktorý má žiak v tejto oblasti dosiahnuť. Chýba  podporný materiál, ktorý by umožnil  odlíšiť jednotlivé úrovne informačnej a digitálnej gramotnosti. 

Vytvorili sme metodiky vychádzajúce  zo štandardov ISTE NETS (ide o  najrozšírenejšie štandardy pre využitie technológií vo vzdelávaní).

Jednotlivé oblasti pre vstupnú diagnostiku úrovne predmetnej gramotnosti sú nasledovné:

1. Rozpoznať potrebu informácií (problému). Uvedená oblasť má dva indikátory: formulácia problému a určenie typu informácie.

2. Nájsť, získať, posúdiť a spracovať informácie. Uvedená oblasť má štyri indikátory: získanie informácie, posúdenie relevantnosti a úplnosti informácie, posúdenie pravdivosti informácie, spracovanie informácie.

3. Spracovanie a znázornenie informácie. Indikátory: spracovanie textu, spracovanie tabuliek a grafov, spracovanie grafiky, spracovanie zvuku a videa.

4. Použitie vhodných postupov (algoritmov) pri efektívnom riešení problému: analýza získaných informácií, identifikácia a výber vhodných prostriedkov pre riešenie, modelovanie a simulácia, formulácia algoritmu pre riešenie problému, plánovanie postupu riešenia, hodnotenie získaného riešenia a použitého postupu.

5. Tvoriť a spolupracovať na tvorbe inovácií. Indikátory: voľba vhodnej formy, vytváranie originálneho diela, komunikácia, online spolupráca a zdieľanie informácií.

6. Výsledky prác zdieľať a prezentovať v edukačnom prostredí. Indikátory: publikovanie, prezentácia, vytváranie digitálnej identity, budovanie osobného vzdelávacieho prostredia.
Uskutočnili sme webinár, v ktorom objasňujeme uvedenú  problematiku  a je voľne prístupný záznam.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Júl 2021

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
Napíšte nám [email protected]