Autor textu: Branislav Jakab
20.03.2020

ZŠ v Šuranoch bude viesť nová riaditeľka

Rozhovor s Mgr. Janou Hatinovou o plánoch do budúcnosti.

Foto: Hlavná budova školy; autor: BJ

Šurany 19.03.2020 (Skolske.sk) -

 Základná škola na ulici Bernolákova v Šuranoch má od 1. februára 2020 nové vedenie.  

Novozvolená riaditeľka Mgr. Jana Hatinová sa 1. februára 2020 stala  riaditeľkou Základnej školy na Bernolákovej ulici v Šuranoch. K práci s deťmi ju to ťahalo už od detských čias.  

„Pochádzam z piatich súrodencov. Som vydatá a som matkou troch detí. Práca s deťmi ma priťahovala už od mojich detských čias, kedy som i ja vlastne bola ešte dieťaťom, žiačkou ZŠ. Mala som vtedy ešte malých súrodencov i bratrancov a často sme spolu so staršími súrodencami pomáhali svojim rodičom s ich strážením, hraním sa s nimi, prechádzkami.“ prezradila nám pani riaditeľka a dodala: „Od začiatku, ako sa nás v škole pýtali, čím by sme chceli byť, ja som odpovedala, že učiteľkou v MŠ. A tak som začala študovať na Strednej pedagogickej škole v Leviciach. Po jej úspešnom ukončení, s podporou svojho okolia zo strany rodiny a školy, som sa rozhodla študovať na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, kde som si ako svoj študijný predmet vybrala matematiku v kombinácii s technickou výchovou. Vzťah k matematike u mňa pretrvával už od základnej školy, kde som ho získala vďaka svojej pani učiteľke.“ 

Mgr. Jana Hatinová po skončení štúdia pracovala na ZŠ Kolta ako zastupujúca učiteľka a od školského roka 1995/1996 začala pracovať na ZŠ na Bernolákovej ulici v Šuranoch, kde pracuje dodnes.  

„Po ukončení štúdia na vysokej škole som v roku 1994 získala miesto zastupujúcej učiteľky na ZŠ, Kolta, kde som strávila svojich prvých krásnych 9 mesiacov v učiteľskom povolaní. Od šk. roku 1995/1996 som začala pracovať ako učiteľka ZŠ na Bernolákovej ulici v Šuranoch, kde pracujem dodnes. Po 19-tich rokoch v roli učiteľky som sa stala zástupkyňou riaditeľa školy. Túto funkciu som vykonávala šesť rokov – do augusta 2019. Od septembra 2019 som bola poverenou riaditeľkou ZŠ až do výberového konania, v ktorom som uspela. Od 1.februára 2020 som bola menovaná do funkcie riaditeľky školy ZŠ, Bernolákova 35, Šurany.“ 

Do výberového konania na post riaditeľky školy sa rozhodla na podnet svojich kolegov a známych, no najmä z dôvodu, že k škole má blízky vzťah a záleží jej na jej budúcnosti a dobrom mene. 

„Nakoľko mám k tejto škole blízky vzťah, záleží mi na jej budúcnosti a dobrom mene., , ale zároveň aj na podnet a za podpory svojich kolegov a známych, som sa rozhodla kandidovať za riaditeľku tejto školy. Záleží mi na tom, aby žiaci, ktorí chodia do našej školy a ukončia nižšie stredné vzdelanie, odchádzali šťastní a plní vedomostí, ktoré budú môcť využiť v ďalších študentských rokoch a na svojej ceste životom.“ 

Po úspešnom výberovom konaní boli pocity novej pani riaditeľky zmiešané. 

„Moje pocity po úspešnom zvládnutí výberového konania boli zmiešané. Na jednej strane radosť zo svojho osobného úspechu a na druhej obavy, či sa mi podarí splniť všetko tak, čo som si predsavzala. Viem, na základe doterajších skúseností vo vedúcej funkcii, že práca riaditeľa vôbec nie je ľahká, je pretkaná rôznymi úskaliami a prekážkami, ale o to väčšiu radosť budem mať pri našich spoločných úspechoch. Funkcia riaditeľa je hlavne o veľkej zodpovednosti a správnych rozhodnutiach voči všetkým, ktorí sú súčasťou našej školy, no verím, že vzájomnou spoluprácou, toleranciou a spoločným odhodlaním to zvládneme. Príjemné a pokojné pracovné prostredie a pozitívna klíma budú základom na vytváranie dobrých vzťahov medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi.“ 

Škola má bohatú históriu, jej zriaďovateľom je Mesto Šurany. Škola poskytuje nižšie stredné vzdelanie. Pre žiakov zabezpečujú starostlivosť v areáli školy a školského klubu. 

„Naša škola pozostáva z troch budov. Okrem hlavnej budovy, kde sa spravidla vyučujú žiaci II. stupňa, patria k nej aj telocvičňa - športová hala a prístavba vedľa športovej haly, kde sú triedy spravidla pre ročníky 1.-4. a budova, v ktorej sa nachádza školská jedáleň a školský klub detí. Škola v súčasnosti využíva 11 bežných tried a odborné učebne: počítačovú , jazykovú a multimediálnu, odbornú učebňu matematiky, dejepisu a prírodopisu, športovú halu a gymnastickú telocvičňu, dielňu, odbornú učebňu chémie a učebňu techniky - kuchynku.“ povedala Mgr. Jana Hatinová a dodala: „V tomto školskom roku navštevuje našu školu 201 žiakov, 49 z nich navštevuje ŠKD, máme 32 zamestnancov, z toho 19 pedagogických. Vyučovací proces prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu, v ktorom sme doplnili Štátny vzdelávací program o voliteľné predmety v 7.roč. – Pracovné vyučovanie, v 8.roč. – Športové hry a v 9.roč. – Cvičenia z matematiky a Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v kombinácii s Nemeckým jazykom.“ 

Mgr. Jana Hatinová nám prezradila svoje plány na najbližšie mesiace. Vychádzať bude z návrhu svojej koncepcie, súčasnej situácie a možností.  

„Okrem dosahovania čo najlepších výchovno-vzdelávacích výsledkov našich žiakov by som chcela naďalej obnovovať a dopĺňať didaktické prostriedky a učebné pomôcky; zapájať sa do projektov na zveľadenie areálu školy a skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu; zútulniť priestory chodby vybudovaním relaxačného kútika; vytvoriť „triedu v prírode“ v areáli školy; vybudovať detské ihrisko pre žiakov ŠKD, kde sme od Nadácie Tesco získali dotáciu v hodnote 600€ za ktoré sme zakúpili preliezky; v spolupráci s RZ opraviť prístupové chodníky k budovám školy.“ 

Škola má tento rok 25 deviatakov, ktorí sa hlásia na Gymnázium, Obchodnú akadémiu a stredné odborné či športové školy. 

„Momentálne máme 25 deviatakov, ich vzdelávacie výsledky sú veľmi dobré, preto sa väčšina žiakov hlási na Gymnázium, Obchodnú akadémiu a stredné školy – SOŠ technická Šurany, Stredná odborná škola pedagogická Levice, Stredná športová škola Nitra.“ povedala pani riaditeľka. V minulosti sa hlásili žiaci podľa svojej vedomostnej úrovni. „Najčastejšie však navštevujú školy v najbližšom okolí : Gymnázium, Obchodná akadémia, SOŠ technická v Šuranoch, SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch, SOŠ gastronómie a služieb v Šuranoch, Stredná odborná škola dopravy a služieb NZ, jednotlivci sa hlásia na umelecké, či športové školy.“ 

Škola „vychovala“ aj známe osobnosti v športovej sfére, či v šoubiznise. 

„Momentálne je hádam najznámejší herec Dárius Koči, ktorého som aj učila. V minulosti našu školu navštevovali aj známi športovci, bratia Malíkovci, ktorí sa dostali až na olympiádu. Nesmiem zabudnúť ani na známych lekárov, zubárov, právnikov, učiteľov, ktorí tiež vyšli z našich lavíc.“ 

Žiaci školy dosahujú výborné výsledky v rôznych olympiádach či športových aktivitách. 

„Celkové výsledky školy sú porovnateľné s výsledkami okolitých základných škôl. V športových súťažiach sa základná škola udržiava na popredných miestach v rámci okresu Nové Zámky: úspechy zvykneme dosahovať v hádzanej dievčat, vo futbale – chlapci, v atletike – jednotlivci. Vo vedomostných súťažiach a olympiádach dosahujú žiaci významnejšie úspechy v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, v Geografickej olympiáde, Biologickej olympiáde, Matematickej olympiáde, Olympiáde z anglického jazyka , no i v speváckej súťaži - Slávik Slovenska. Samozrejme, každý rok záleží na tom, na čo majú žiaci talent ,schopnosti a o čo majú záujem.“ pochválila sa riaditeľka úspechmi svojich žiakov. 

Spolupráca s mestom Šurany je podľa slov riaditeľky na výbornej úrovni. 

,,Spolupráca s mestom Šurany, t.j. s pánom primátorom , poslancami i pracovníkmi MsÚ je z mojich osobných skúseností na výbornej úrovni. Pri nejakých možných problémoch hľadáme riešenia, spoločnými silami sa snažíme o zveľadenie okolia školy, ako aj o jej bezproblémový chod. Našim spoločným záujmom je predsa vytvárať bezpečné miesto a vhodné podmienky pre našich žiakov, ktorí sú tvorcami našej budúcnosti. Mesto Šurany je naším zriaďovateľom a bez vzájomnej spolupráci a podpory si neviem svoju činnosť vo vedení ani predstaviť. Na nej je postavená ďalšia existencia školy.” 

Naša posledná otázka na pani riaditeľku bola, čo by odkázala svojim žiakom a kolegom. 

„Každý svojou zodpovednou prácou a správnym postojom k výchovno-vzdelávaciemu procesu prispeje k dosiahnutiu spoločného cieľa – k formovaniu plnohodnotného vzdelaného jedinca schopného začleniť sa do spoločnosti. Preto žiaci – nechajte sa viesť svojimi učiteľmi, počúvajte ich rady a pozorne prijímajte informácie, ktoré vám s láskou odovzdávajú, vážte si ich, lebo len vzájomnou úctou a toleranciou môžeme obohatiť svoje schopnosti a niečo dosiahnuť. Milí učitelia, vy zase buďte trpezliví, lebo sa vám dostáva do rúk najväčší poklad, ktorý môže rodič mať a vy ho musíte nielen chrániť, ale aj správne tvarovať. Hľadajme si cestu jeden k druhému a objavujme jeho kvality a jedinečnosť.“
 
Všetky informácie o škole, zápise do prvého ročníka, či pozvánku na DOD nájdete na webovej stránke školy www.zsbersu.edupage.org

pic
Foto: Športová hala a 1. stupeň ZŠ; autor: BJ
pic
Foto: Malá telocvičňa; autor: BJ
pic
Foto: Interaktívna tabuľa - vyučovanie modernými technológiami; autor: BJ
pic
Foto: Budova ŠKD a školskej jedálne; autor: BJ
Čo treba vedieť o koronavíruse

Apríl 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Medzinárodný deň vtáctva, Medzinárodný deň zábavy v práci,
· Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2020, T9-2020) sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131