Autor textu: Archív
09.02.2013

Až 40% mladých nie je spokojných s úrovňou IT vzdelávania na Slovensku

Výskum Digitálna gramotnosť optikou mladej generácie odhalil, že mladí ľudia nie sú spokojní s tým, ako ich v tejto oblasti pripravila škola.

Bratislava 9. februára (TASR)

Inštitút pre verejné otázky už viac ako desať rokov mapuje ako sa spoločnosť vyrovnáva s fenoménom moderných informačných a komunikačných technológií (IKT) na Slovensku. „Naše zistenia dlhodobo ukazujú, že spomedzi rôznych sociálnych skupín sa s ním najlepšie vyrovnávajú mladí ľudia.

Ich kritická reflexia v najnovšom výskume realizovanom v partnerstve so spoločnosťou Microsoft však odhalila aj systémové nedostatky.

Napríklad, že školy absolventov nedostatočne pripravujú na využívanie IKT v bežnom živote a pre trh práce, absenciu výučby kreatívnych alebo sofistikovaných zručností, nedostatok vyučovacích hodín a príliš formálne vyučovanie informatiky, odtrhnutosť učebných osnov od praktického života, ich zastaranosť či ignorovanie najnovších trendov. Toto všetko sú vážne výhrady, ktoré by nás mali motivovať k zmene“, hovorí analytik Inštitútu pre verejné otázky Marián Velšic.

Výskum „Digitálna gramotnosť optikou mladej generácie“, sa snažil zodpovedať otázku, ako je na rastúce požiadavky trhu práce v oblasti digitálnej gramotnosti pripravená mladá generácia Slovákov. Zameral sa na mladých ľudí vo veku 18 – 26 rokov. Výsledná správa vznikla zo série reprezentatívnych výskumov v rokoch 2005 – 2012. Výsledky nasvedčujú, že hoci sa mladí ľudia k moderným technológiám dostávajú prirodzene, a dosahujú približne o 60 % lepšie skóre digitálnej gramotnosti ako priemer populácie, ich znalosti zostávajú primárne len na užívateľskej úrovni, čo je pre súčasný a najmä prichádzajúci trh práce nedostačujúce.

Požiadavky na počítačové zručnosti mladých narastajú, vzdelanie však chýba

Podľa prieskumu sa až 40 % mladých ľudí sa už osobne stretlo s požiadavkou na počítačové zručnosti, napr. pri hľadaní zamestnania, pri nástupe do nového zamestnania, príp. pri rozbiehaní podnikania alebo živnosti. Požiadavky na zvládnutie práce s IKT najčastejšie pociťujú mladí duševne pracujúci (až 74 % z nich). Potrebu mať digitálne zručnosti už reálne pocítilo aj 65 % mladých nezamestnaných. Spomedzi podnikateľov, živnostníkov a manuálne pracujúcich má obdobnú skúsenosť každý druhý opýtaný.

Až dve tretiny opýtaných povedali, že škola ich naučila iba základy a zvyšok sa museli doučiť iným spôsobom. Ďalšia pätina tvrdí, že škola ich naučila iba veľmi málo, čo by v bežnom – praktickom živote využili.

Viac ako tretina respondentov (35 %) uviedla, že škola nedostatočne pripravuje na využívanie IKT v zamestnaní, pri jeho hľadaní či podnikaní. Výrazný deficit informatického vzdelania pre oblasť práce a zamestnania pociťujú najmä manuálne pracujúci a nezamestnaní.

Partnerom aktuálneho výskumu „Digitálna gramotnosť optikou mladej generácie“ je spoločnosť Microsoft Slovakia, ktorá rozvoj IT vzdelávania podporuje.

„Pre naštartovanie ekonomiky Slovensko potrebuje talentovaných ľudí ktorí ovládajú jazyky IKT majú analytické schopnosti zmysel pre tímovú spoluprácu riešenie problémov atď. Práve takýto ľudia môžu dostať kvalitnejšiu a tým pádom aj lepšie zaplatenú prácu. Spoločnosti Microsoft na ich rozvoji záleží a preto sa prostredníctvom niekoľkých projektov ako Students 2 Business BizSpark DreamSpark snaží podporiť rozvoj ich zručností“ hovorí Marcela Havrilová obchodná riaditeľka pre oblasť verejnej správy Microsoft Slovakia.

Dušan Chrenek vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku očakáva že: „Digitálna gramotnosť bude v blízkej budúcnosti pre pracovný trh rovnako dôležitá ako je v súčasnosti schopnosť písať čítať a počítať.

Až 90% všetkých pracovných miest si bude vyžadovať určitý stupeň digitálnych zručností. Už teraz pociťujeme nedostatok kvalifikovaných odborníkov z oblasti IT, na úrovni EÚ bude do roku 2015 chýbať zhruba 700 000 takýchto ľudí.“

Cesta k získaniu lepších IT zručností mladých

Kritika mladých voči vzdelávaciemu systému na základných a stredných školách bola orientovaná skôr na metodicko-systémové nedostatky než na deficity v technických alebo ľudských zdrojoch. Za kľúčový dôvod považujú málo vyučovacích hodín vyčlenených na informatiku, kedy je látka preberaná v rýchlosti, často povrchne a formálne. Druhým dôvodom sú učebné osnovy, ktoré nezohľadňujú potreby praktického života – vyučuje sa veľa teórie na úkor praxe. Tretím dôvodom je zastaranosť učebných osnov, ktoré nereflektujú najnovší vývoj a trendy v informatike. Iba pre menšiu časť mladých boli kľúčovým problémom vo vyučovaní informatiky napr. nedostatočná kvalifikácia učiteľov alebo nedostatky v hardvérovej a softvérovej výbave škôl.

Najčastejšia forma zvyšovania digitálnych zručností je absolvovanie školení kurzov tréningov ktoré sú organizované alebo financované zamestnávateľom (36 %). Ďalšia takmer štvrtina respondentov uvádza že absolvovali školenia kurzy tréningy individuálnou formou (súkromne) a približne rovnaká časť si zvyšovala svoju digitálnu gramotnosť samoštúdiom a samovzdelávaním.

Zostávajúca pätina opýtaných bola nútená získavať digitálne zručnosti priamo na pracovisku zaškolením v rámci každodennej praxe alebo riešením pracovných úloh.

Projekt Go to Business

Skúsenosti zo zahraničia, ale aj z viacerých úspešných projektov na Slovensku ukazujú, že v oblasti podpory mladých ľudí v uplatnení na trhu práce je veľkým prínosom spojenie súkromných firiem a tretieho sektora. Jedným z takýchto projektov je projekt Go to Business, ktorý vznikol na základe spolupráce organizácie Junior Achievement Slovensko a spoločnosti Microsoft. Jeho cieľom je podporiť podnikavosť mladých ľudí, rozvoj ich zručností pre zamestnateľnosť a naučiť ich využívať pri vzdelávaní moderné technológie.

Programový manažér Junior Achievement Slovensko Peter Kalčevský zhodnotil projekt Go to Business: “Cieľom projektu Go to Business je podpora podnikavosti inovatívnosti a zamestnateľnosti mladých ľudí. Cez tento zaujímavý zážitkový projekt Microsoft Slovensko v spolupráci s nami prináša pre študentov stredných a vysokých škôl príležitosti rozvíjať inovatívne myslenie a podieľať sa na riešení reálneho zadania z praxe.”

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň utečencov
· Vernisáž Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy Výstava potrvá do 28. júla. Bratislava, Bibiana, Galéria Dušana Rolla, Panská 41, 16.00
· Podpísanie Memoranda o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela predstavenie novej služby tlmočenia do posunkovej reči pre nepočujúcich. Memoranum podpíše rektor univerzity Vladimír Hiadlovský, predseda BBSK Ján Lunter a riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Ga
· Záverečné praktické skúšky žiakov duálneho vzdelávaniaTextZvuk Jasná, Demänovská dolina, reštaurácia Von Roll Luková, 11.00 h
· TK Bibiany - Medzinárodného domu umenia pre deti Téma: Otvorenie výstavy Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy. Vernisáž bude o 16.00 h v Galérii Dušana Rolla. Výstava potrvá do 28. júla. Bratislava, Bibiana, zasadačka, Panská 41, 10.00 h
· Plavecká súťaž žiakov základných škôl Bratislava, kúpalisko Rosnička, Dúbravka, 09.30
· Veľké finále Olománie Slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka Olománie. Bratislava, Primaciálne námestie, 09.30 h
· Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl Animofest 2019 Bratislava, SSUŠ animovanej tvorby, športová hala
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131