Autor textu: TASR
05.03.2013

Šesť mysliacich klobúkov - metóda kreatívneho myslenia

Metóda, ktorá nám pomáha pozrieť sa na jednu vec z viacerých strán.

Liptovská Osada 5. marca (SkolskyServis.sk)

Šesť mysliacich klobúkov je metóda kreatívneho myslenia a riešenia problémov, ktorú zaviedol Edward de Bono.

Jej princípom je použitie šiestich rôznych uhlov pohľadu na jednu vec, šesť rôznych spôsobov uvažovania o probléme. Týchto šesť uhlov je symbolicky vyjadrených šiestimi farbami – biela, červená, žltá, čierna, zelená a modrá. Doktor de Bono identifikoval päť odlišných stavov, na ktoré je možné mozog "naladiť".

V každom z týchto stavov mozog identifikuje a privádza do roviny vedomej myšlienky rôzne aspekty problematiky, o ktorej uvažujeme (napr. vnútorný inštinkt, pesimistický úsudok, neutrálne fakty). Počas interpretácie problému sa žiak riadi podľa farby nasadeného klobúka. Nepozerá na problém komplexne, ale len z tej perspektívy, ktorá je danému klobúku určená.

Je dobré, keď počas školského roka pri jednotlivých témach žiakom klobúky striedame, aby si vyskúšali čo najväčšie množstvo pohľadov na problémy.

Dnes si ukážeme, ako sa dá spomínaná metóda použiť v piatom ročníku. Po prečítaní ukážky Slimák a ružový ker od H. CH. Andersena žiakov rozdelíme do šiestich skupín. Pre členov každej skupiny máme k dispozícii klobúky šiestich farieb, ktoré sú vyrobené napríklad z papiera. Žiakom vysvetlíme, že každá farba predstavuje iný spôsob rozprávania, myslenia a čo je najdôležitejšie – vždy iný pohľad na tú istú vec alebo jav. Jednotlivé pohľady môžeme umiestniť aj na nástenke, aby ich žiaci mali celý rok pred očami. Snažíme sa ich napísať úplne jednoducho:

Žiaci v každej skupine pracujú približne desať minút. Potom sa jednotlivé skupiny prezentujú so svojimi názormi.

1. skupina: Biely klobúk:

Je to farba nestrannosti. Žiaci udávajú len konkrétne fakty, čísla, informácie bez emócií. Títo žiaci sú len ako nejaký počítač, ktorý zbiera údaje. Žiaci v tejto skupine si pripravia stručnú reprodukciu bez hodnotenia, bez vyjadrenia vlastných názorov. Môžu stručne informovať o prostredí, v ktorom sa odohráva dej, môžu povedať mená hlavných postáv.

2. skupina: Červený klobúk:

Farba emócií. Žiaci, ktorí majú tento klobúk na hlave rozprávajú pod vplyvom citov prehnane emocionálne, spontánne, uvoľnene, nemusia zdôvodňovať svoje pocity. Táto skupina žiakov opíše a vysvetlí svoje pocity po prečítaní úryvku. Povedia, ktorá postava si získala ich srdce, čo im urobilo radosť a naopak, ktorá postava ich nahnevala.Nehovoria prečo.Mladší žiaci často nevedia pomenovať svoje pocity, a tak im pripravíme na kartičku súhrn najzákladnejších pocitov a z nich si vyberajú. Svoj výber pocitu neodôvodňujú.

3. skupina: Žltý klobúk:

Farba slnka a optimizmu. Žiaci sa dívajú na veci pozitívne. Vysvetľujú argumenty tak, že pôsobia až ako prehnaní optimisti. Snažia sa vysvetliť, prečo je prečítaná ukážka pekná a dobrá. Píšu o pozitívnych veciach, ktoré objavili. Tieto hodnoty opierajú o konkrétne argumenty. Môžu tiež hovoriť o tej postave z rozprávky, ktorá sa im javí ako dobrá, vysvetlia svoje tvrdenia a vypíšu aj konkrétne vety z ukážky, ktoré potvrdzujú ich stanovisko.

4. skupina: Čierny klobúk:

Farba smútku a pesimizmu. Žiaci rozprávajú pesimisticky, unudene, hľadajú argumenty, prečo úryvok nemá zmysel, hľadajú problémy, úskalia. Upozorňujú na ne. Kritiku opierajú o konkrétne argumenty. Uvažujú nad tým, prečo sa niektorá z postáv pozerá na svet pesimisticky, hľadajú dôvody jej správania. Vypíšu vety, v ktorých cítiť zlo, negativizmus. Vysvetlia, prečo to tak je.

5. skupina: Zelený klobúk:

Je to farba tvorivého a pozitívneho myslenia. Žiaci, ktorí majú tento klobúk, hovoria o téme tak, že sa snažia vymyslieť niečo nové, ešte nepoznané, čo súvisí s danou problematikou. Dávajú odpovede na otázky: Ako vec alebo situáciu ináč využiť? Čo môže iné ponúknuť? Vymýšľajú nové nápady. Žiaci vymyslia napríklad iný záver, iný zvrat v deji, nový nadpis, resp. vymyslia ďalšiu postavu, ktorá môže vstúpiť do deja a môže ho ovplyvniť.

6. skupina: Modrý klobúk:

Je to klobúk nadhľadu, objektivity.Je to tiež farba neba nad hlavou. Kto ho má na hlave, nachádza sa práve v riadiacej funkcii. Žiaci v tejto skupine všetkých počúvajú a dávajú dokopy informácie, ktoré v triede odzneli. Snažia sa viaceré pohľady zhrnúť, nájsť riešenie, východisko, vypracúvajú závery. S nadhľadom sa pokúsia vyhodnotiť správanie slimáka a ružového kra. V tejto skupine je dôležitá usmerňujúca funkcia učiteľa, pretože piataci túto pomoc ešte potrebujú

V ďalšej časti hodiny môže učiteľ rozvinúť diskusiu na tému – Je lepsie žiť len pre seba alebo je dobré robiť radosť aj iným? Ak niektorí žiaci radšej píšu, namiesto diskusie môžu napísať na túto tému aj krátke zamyslenie, ktoré potom prečítajú. Podstatné je to, aby žiaci vyjadrili svoj názor na spomínanú problematiku.

Využívanie techniky šiestich mysliacich klobúkov v procese školského vyučovania nám môže otvoriť nové možnosti pri interpretácii textu, naučí našich žiakov pozerať sa na problémy z viacerých strán a v konečnom dôsledku môže podporiť aj ich kreativitu.

PaedDr. Jaroslava Koníčková

Máj 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Celoslovenské vyhodnotenie 27. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu? Nové Zámky, Cisársko-kráľovská jazdiareň, Kasárenská ulica, 09.00 h
· Seminár s odborným konzultantom organizácie EDUin Tomášom Feřtekom, Aula sv. Jána Pavla Druhého, Katolíckaj univerzita v Ružomberku, 13.00 h
· Svetový deň korytnačiek
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131