Autor textu: TASR
16.03.2013

I. N. S. E. R. T. interaktívny poznámkový systém pre efektívne čítanie

Metóda kritického myslenia, ktorá žiakom umožňuje podrobne spracovať predložený text, a prípadne ho aj tvorivo rozvíjať.

Námet na vyučovaciu hodinu:

Predmet:

Slovenský jazyk a literatúra

Zložka:

Literatúra

Tematický celok:

Literatúra faktu

Téma:

Matúš Kučera – Konštantín a Metod

Úvodná časť:

Evokácia

Učiteľ na interaktívnej tabuli ukáže fotografiu Matúša Kučeru. Žiaci majú napísať do zošitov, o čom asi tento spisovateľ píše knihy. Svoje názory prečítajú. Ďalej majú na interaktívnej tabuli k dispozícii poprehadzované písmená, ktoré majú správne usporiadať. Keď tak urobia, zistia mená dvoch hrdinov, o ktorých budú čítať. ( Konštantín a Metod)

Í A T N T O N K Š N E M A D O T

Potom môže učiteľ použiť metódu zhlukovania. Žiaci hovoria všetko, čo zatiaľ počuli alebo čítali o Konštantínovi a Metodovi. Učiteľ informácie zapisuje na tabuľu. Potom využije voľné písanie a za 2 minúty žiaci napíšu, čo by sa viac chceli dozvedieť o týchto osobnostiach.

Hlavná časť:

Uvedomenie významu

V ďalšej časti žiaci potichu čítajú text . Ak máme u žiakov dosiahnuť trvalejšie vedomosti, žiaci sa v procese učenia musia aktívne zapájať, musia si uvedomovať svoje myslenie, a tak musia byť aktívni v čítaní i v hovorení. Pre aktívnu prácu pri tichom čítaní môžeme využívať na označenie myšlienok tieto symboly ( I. N. S. E. R. T.):

 TOTO SOM VEDEL(A)

+ TOTO SOM SA DOZVEDEL(A) TERAZ

_ TOTO JE INAK,AKO SOM SI MYSLEL(A)

? TOMUTO NEROZUMIEM

* TOTO JE VEĽMI DOLEŽITÉ

Tento záznamový systém pre efektívne čítanie znakov voláme aj INSERT (Interaktive Notating System for Effective Reading and Thinking). Základné faktory porozumenia pri čítaní sú - zmysluplný text, záujem, predchádzajúce vedomosti a účel. (Projekt Orava v praxi, 2001, s.6-13).

Záverečná časť:

• Reflexia

V tejto časti žiaci povedia, čo zistili, čo sa nové dozvedeli, všetko porozprávajú a nové poznatky zapíšu na tabuľu a do zošitov. Na druhom stupni základných škôl odporúčam túto metódu používať na slovenskom jazyku hlavne pri tematických celkoch biografický román a literatúra faktu, ale tiež sa dá využiť všade tam, kde žiak pracuje s množstvom nových pojmov. Tiež sa učiteľ so žiakmi ešte raz zamyslí nad tým, aké predstavy mali o texte v úvode hodiny a porovnajú svoje predstavy s realitou. V závere si zopakujú základné znaky literatúry faktu.

Domáca úloha:

(žiaci si môžu vybrať z viacerých možností, využívajú internet a rôzne encyklopédie)

1. Pripravte prezentáciu v PowerPointe o Konštantínovi a Metodovi.

2. Pripravte si referát vo Worde o Konštantínovi a Metodovi.

3. Pripravte si referát vo Worde o Veľkej Morave.

PaedDr. Jaroslava Koníčková

Máj 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Celoslovenské vyhodnotenie 27. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu? Nové Zámky, Cisársko-kráľovská jazdiareň, Kasárenská ulica, 09.00 h
· Seminár s odborným konzultantom organizácie EDUin Tomášom Feřtekom, Aula sv. Jána Pavla Druhého, Katolíckaj univerzita v Ružomberku, 13.00 h
· Svetový deň korytnačiek
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131